Gedaan met laden. U bevindt zich op: Modellen Overheidsopdrachten en raamcontracten

Modellen

Op 30 juni 2017 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Deze geldt voor alle overheidsopdrachten die je vanaf 30 juni 2017 hebt bekendgemaakt of waarvoor je vanaf deze datum deelnemers hebt uitgenodigd om zich kandidaat te stellen of een offerte in te dienen (wanneer een bekendmaking niet verplicht is). Opdrachten die je eerder hebt bekendgemaakt of waarvoor je de uitnodiging tot indiening van een offerte eerder hebt verstuurd, blijven onderworpen aan de vorige regelgeving. Aan deze opdrachten wijzigt de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving niets.

Kijk aandachtig na welke regelgeving van toepassing is op je opdracht en raadpleeg hieronder de gepaste modellenreeks: je vindt steeds bovenaan de modellen voor de huidige regelgeving en onderaan de modellen voor de vorige regelgeving.

Deze modellen bieden slechts een kader. Je dient deze documenten aan te vullen en aan te passen aan de specifieke noden van je opdracht. In ieder geval dien je bij keuzemogelijkheden door te halen wat niet van toepassing is (uitgezonderd in de modelofferteformulieren) en de gebruiksrichtlijnen als tekst tussen haakjes en in voetnoten te wissen.

Modellen van opdrachtdocumenten 

Modelbestekken in het kader van de huidige regelgeving (vanaf 30 juni 2017).

Vanaf 4 september 2023 is het nieuwe e-Procurement in werking getreden, dat e-Notification en e-Tendering vervangt. Voor bestekken in opmaak kan je deze instructies volgen om snel de nodige bepalingen te vervangen.(Word bestand opent in nieuw venster)

Specifieke bepalingen

Modelbepalingen voor gebruik in een bestek voor de topics intellectuele eigendomsrechten, erkenning onderaannemers, en verwerking van persoonsgegevens.

Modellen i.v.m. gunning

Modeldocumenten voor gunning van een opdracht in het kader van de huidige regelgeving (vanaf 30 juni 2017).

De modellen zijn opgedeeld in twee reeksen: modellen voor opdrachten tot en met 143.000 euro of boven dit bedrag (overeenkomstig de Wet Rechtsbescherming, aangepast door het KB multi van 15 april 2018, en op basis van de Europese drempelbedragen voor de periode 2024-2025). Dit is relevant voor de correcte verwijzing naar de wetsartikels en voor de informatieverplichtingen.

De modellen voor Gunningsverslagen en Selectieverslagen werden uitgewerkt per plaatsingsprocedure. Deze zijn telkens bruikbaar voor zowel opdrachten voor werken, leveringen als diensten.

Onder Brieven worden sjablonen verzameld voor specifieke communicatie naar kandidaten of inschrijvers tijdens de plaatsingsprocedure, rond bv. vastgestelde fiscale en sociale schulden.