Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strijd tegen sociale fraude Overheidsopdrachten en raamcontracten

Strijd tegen sociale fraude

In het kader van overheidsopdrachten kunnen aanbestedende overheden geconfronteerd worden met diverse vormen van sociale dumping. De regelgeving overheidsopdrachten biedt zelf verschillende aanknopingspunten en elementen die aanbestedende overheden kunnen helpen bij de strijd tegen dit fenomeen. Daarnaast bieden ook andere instanties, zoals de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdiensten (SIOD) hierbij ondersteuning aan aanbestedende overheden, met name rond detectie van onregelmatigheden op de bouwplaatsen en uitvoering van gerichte controles.

Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten

In 2022 werd binnen het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten een werkgroep opgericht om de Vlaamse gids tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten een update te geven. De opmaak van de gids is ingegeven door de nood aan een effectief werkinstrument voor aanbestedende overheden in hun strijd tegen sociale dumping. De gids toont concreet aan welke aanknopingspunten de regelgeving overheidsopdrachten biedt om als aanbestedende overheid in bepaalde fraudegevoelige sectoren sociale dumping en de nefaste gevolgen daarvan tegen te gaan.

De gids bestaat uit een praktische checklist die de twee grote onderdelen van de gids op toegankelijke wijze met elkaar linkt. In het eerste deel van de gids wordt aangegeven welke maatregelen u als aanbestedende overheid kan nemen in het kader van de strijd tegen sociale dumping. In het tweede deel worden een aantal clausules aangereikt, die elk verband houden met de mogelijke maatregelen, en die u kan opnemen in uw opdrachtdocumenten. Deze kunnen mogelijke controles, verplichtingen en handelswijzen van de aanbestedende overheid verduidelijken en vergemakkelijken. De checklist vooraan het document geeft in volgorde van uw plaatsingsprocedure een bondig overzicht van deze maatregelen en clausules.

Samenwerkingsprotocol Vlaamse Regering en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

De Vlaamse Regering en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werken samen in de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid. Op 12 oktober 2018 sloten de Vlaamse Regering en de SIOD in dit kader een samenwerkingsprotocol om misbruiken efficiënter op te sporen via wederzijdse uitwisseling van gegevens. Dit samenwerkingsprotocol vormt een belangrijk instrument in de strijd tegen sociale dumping. Aanbestedende overheden zijn immers niet steeds in staat om de naleving van sociale wetgeving consequent en correct te controleren. Dit is niet hun expertise en bovendien grotendeels niet hun bevoegdheid. Door een samenwerking aan te gaan met de SIOD, is een grote kennisdeling tussen sociale inspectiediensten en aanbestedende overheden mogelijk. Bij vermoedens van sociale dumping kan de SIOD worden ingelicht, en kan de aanbestedende overheid erop vertrouwen dat dit grondig zal worden onderzocht door de bevoegde inspectiediensten.

Het is aangewezen om het bestaan van dergelijk protocol te vermelden in de opdrachtdocumenten. Op die wijze zijn opdrachtnemers van deze samenwerking op de hoogte, wat een stimulans kan zijn om de sociale wetgeving correct na te leven. De Vlaamse gids over de strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten bevat hiervoor een clausule (raadpleeg hoofdstuk 11.8 (p. 58) van de gids voor meer informatie).

Voor de toepassing van dit protocol worden onder de betrokken diensten van de Vlaamse Regering de departementen en intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie verstaan. Zij zijn in elk geval partner bij het protocol.

Andere entiteiten van de Vlaamse overheid, zoals de extern verzelfstandigde agentschappen, kunnen toetreden door eenzijdige ondertekening van een addendum bij dit protocol. Zij bezorgen een kopie van dit ondertekende addendum aan het secretariaat van het Vlaams Samenwerkingsforum op het mailadres forumoverheidsopdrachten@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)