Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deel Lucht Delen van het IMJV

Deel Lucht

Als u bent aangemeld in het IMJV-loket ziet u bovenaan meerdere tabbladen. Is er in uw IMJV-dossier een tabblad ‘Lucht’? Dan kunt u in dat deel Lucht al uw luchtemissiegegevens van 2023 rapporteren, zoals vastgelegd in het VLAREM. De zogenaamde ‘vaste gegevens’ werden door de betrokken administratie gevalideerd en vooraf ingevuld. U kunt deze gegevens indien nodig aanpassen.

Wie moet dit deel invullen?

 1. Elke ingedeelde inrichting of activiteit, die al dan niet deel uitmaakt van een milieutechnische eenheid, waarvan de totale emissie, afkomstig van de inrichtingen of activiteiten:
  • voor ten minste één verontreinigende stof in het beschouwde jaar groter is dan de drempelwaarden vermeld in de overzichtstabel van verontreinigende stoffen(PDF bestand opent in nieuw venster) van het deel Lucht.
  • Indien in het verleden deze drempelwaarden werden overschreden, moet u het deel Lucht invullen gedurende de 3 daaropvolgende jaren, ook al blijft de emissie onder de drempelwaarden.
   Bijvoorbeeld, indien de exploitatie in 2020 nog boven de drempel emitteerde, maar dit de daaropvolgende jaren niet meer deed, dient u in 2024 (rapporteringsjaar 2023) voor de laatste keer het deel Lucht in te vullen.
 2. Inrichtingen met een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 50.000 m2 grondoppervlakte, inrichtingen met een gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende stoffen over de drie voorgaande kalenderjaren van meer dan 700.000 ton per jaar en inrichtingen met een verwachte overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 700.000 ton per jaar.

Als het deel Lucht onterecht in uw online IMJV-dossier verschenen is, kunt u in het deel Lucht zelf ‘Ik heb geen luchtgegevens te rapporteren’ aanvinken.

Hoe het deel Lucht invullen?

U moet zich aangemeld hebben in het IMJV-loket om het deel Lucht online in te kunnen vullen.

 • Is het deel Lucht niet zichtbaar in uw online IMJV-dossier?
  • Als u het deel Lucht moet invullen en u hebt reeds een IMJV ontvangen zonder deel Lucht dan kunt u het deel Lucht (laten) bijmaken in het IMJV-loket in het tabblad Overzicht.
  • Als u geen IMJV hebt ontvangen en u dient een deel Lucht in te vullen dan moet u zelf initiatief nemen om voor u een IMJV te laten aanmaken. Neem dan contact op met VMM, zie contactgegevens onderaan.
 • Indien onderdelen van het deel Lucht niet van toepassing zijn, hoeft u die niet in te vullen. U laat ze gewoon leeg.

Landbouwers

Aandachtspunten

 1. Voor modelberekeningen is het van groot belang de exacte locatie te kennen van de plaats waar de emissie plaatsgrijpt.
  • In dit kader wordt in hoofdstuk 3 van het deel Lucht gevraagd naar de ligging van de emissiepunten, zijnde de XY-coördinaten in het coördinatenstelsel Lambert72. Wanneer in het verleden de coördinaten van de emissiepunten niet werden ingevuld of niet nauwkeurig genoeg werden bepaald (dit wil zeggen tot op 1 km in plaats van tot op 1 m nauwkeurig, waardoor die buiten de site of soms in een nabijgelegen rivier komen te liggen) dan vragen wij hieraan nu extra aandacht te schenken. Bij niet geleide emissies dient een centraal punt van de activiteit , die de emissie veroorzaakt of het gebouw waarin deze emissie plaatsvind in beschouwing genomen te worden. Dit punt of de ligging van de schoorsteen kan gemeten worden met een GPS-toestel om vervolgens de XY-coördinaten in te vullen of te corrigeren in het online IMJV-loket.
  • Wanneer u niet over GPS-resultaten beschikt, kunt u zelf heel eenvoudig in Geopunt het emissiepunt lokaliseren door het aan te duiden met de muis op een luchtfoto.
  • Vul ook zo veel mogelijk de hoogte en de diameter van het emissiepunt in.
 2. Ook in het kader van modelberekeningen is het van groot belang zo veel mogelijk de rookgastemperatuur en het rookgasdebiet in te vullen.
 3. Bij continue metingen mag het betrouwbaarheidsinterval niet afgetrokken worden om de totale emissie te berekenen.

Meer informatie over deel Lucht

Veelgestelde vragen

Scherm 1.A. Processchema/flowchart

Scherm 1.B. Overzicht activiteiten met emissies naar lucht

Schermen 3 tot 5

Schermen 6.