Voorwaarden

Onder kort verblijf in het buitenland wordt verstaan een verblijf in het buitenland van maximaal 1 maand.