U bent verplicht de verzamelaanvraag 2019 in Vlaanderen te gebruiken om:

 • alle landbouwpercelen die in Vlaanderen of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in gebruik zijn, aan te geven
 • alle landbouwareaal aan te geven, zowel het subsidiabele (activeren betalingsrechten) als het niet-subsidiabele areaal
 • bepaalde percelen niet-landbouwareaal aan te geven (zoals hoofdgebouwen)
 • overdrachten van perceelsgebruik te melden
 • percelen en vergroeningselementen aan te geven in het kader van de aanvraag van basisbetaling  (= activeren van betalingsrechten) en de vergroeningspremie
 • de premie ‘Jonge landbouwer’ aan te vragen
 • betalingsrechten of ophoging van bestaande betalingsrechten uit de reserve aan te vragen
 • de uitbetaling van Waalse betalingsrechten voor Vlaamse interregionale landbouwers aan te vragen, ook al zijn er geen percelen in Vlaanderen of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • de uitbetaling voor agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten aan te vragen (in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO))
 • de percelen waarop beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij zijn gesloten, aan te geven
 • uitbetaling van inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie voor bebossing van landbouwgronden aan te vragen
 • de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen van de goedgekeurde inschrijvingen aan te vragen
 • nieuwe verbintenissen en uitbetaling voor hectaresteun biologische productiemethode aan te vragen
 • percelen voor biocertificering aan te geven
 • gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten voor de biologische productiemethode aan te vragen
 • aan de aangifteplicht bij de Mestbank te voldoen
 • de derogatieaanvraag te vervolledigen
 • de opgelegde randvoorwaarden aan te geven
 • de nateelten waarvoor steun wordt aangevraagd bij een erkende producentenorganisatie in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit aan te geven
 • aan de voorwaarden te voldoen om premies aan te vragen in het kader van de gekoppelde steun (opgave van percelen waar de dieren verblijven)
 • een perceel hennep aan te geven ook al is deze oppervlakte kleiner dan 2 ha (inzaaien kan pas na teelttoestemming)
 • teelten aan te melden die bestemd zijn om officieel goedgekeurd te worden voor zaaizaadproductie
 • aanleg van goedgekeurde en gesubsidieerde 'niet-productieve investeringen' mee te delen.

Verzamelaanvraag indienen

U kon de verzamelaanvraag 2019 ten laatste op zondag 21 april 2019 om middernacht indienen via het e-loket Landbouw en Visserij. Na die datum wordt er een korting toegepast. Na 16 mei kan er nog een verzamelaanvraag worden ingediend, maar niet meer om steun aan te vragen.

Het indienen van de verzamelaanvraag verloopt volledig digitaal. Alle landbouwers vinden hun volledige verzamelaanvraag (of hun historiek) in het e-loket.

U vindt alle informatie over het indienen van de verzamelaanvraag, de verbintenissen en de randvoorwaarden op de website van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer info