U bent verplicht de verzamelaanvraag 2022 in Vlaanderen te gebruiken om:

 • alle landbouwpercelen die in Vlaanderen of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in gebruik zijn, aan te geven
 • alle landbouwareaal aan te geven, zowel het subsidiabele (activeren betalingsrechten) als het niet-subsidiabele areaal
 • bepaalde percelen niet-landbouwareaal aan te geven (zoals hoofdgebouwen)
 • overdrachten van perceelsgebruik te melden
 • percelen en vergroeningselementen aan te geven in het kader van de aanvraag van basisbetaling (= activeren van betalingsrechten) en de vergroeningspremie
 • percelen aan te geven in het kader van de nieuwe subsidie brede weersverzekering ((opent in nieuw venster))
 • de premie ‘Jonge landbouwer’ aan te vragen
 • betalingsrechten of ophoging van bestaande betalingsrechten uit de reserve aan te vragen
 • de uitbetaling van Waalse betalingsrechten voor Vlaamse interregionale landbouwers aan te vragen, ook al zijn er geen percelen in Vlaanderen of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • de uitbetaling voor agromilieuverbintenissen en beheerovereenkomsten aan te vragen (in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO))
 • de percelen waarop beheerovereenkomsten met de Vlaamse Landmaatschappij zijn gesloten, aan te geven
 • uitbetaling van inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie voor bebossing van landbouwgronden aan te vragen
 • de aanplantsubsidie voor boslandbouwsystemen van de goedgekeurde inschrijvingen aan te vragen
 • nieuwe verbintenissen en uitbetaling voor hectaresteun biologische productiemethode aan te vragen
 • percelen voor biocertificering aan te geven
 • gedeeltelijke terugbetaling van de controlekosten voor de biologische productiemethode aan te vragen
 • aan de aangifteplicht bij de Mestbank te voldoen
 • de derogatieaanvraag te vervolledigen
 • de opgelegde randvoorwaarden aan te geven
 • de nateelten waarvoor steun wordt aangevraagd bij een erkende producentenorganisatie in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening (GMO) Groenten en Fruit aan te geven
 • aan de voorwaarden te voldoen om premies aan te vragen in het kader van de gekoppelde steun (opgave van percelen waar de dieren verblijven)
 • een perceel hennep aan te geven ook al is deze oppervlakte kleiner dan 2 ha (inzaaien kan pas na teelttoestemming)
 • teelten aan te melden die bestemd zijn om officieel goedgekeurd te worden voor zaaizaadproductie
 • aanleg van goedgekeurde en gesubsidieerde 'niet-productieve investeringen' mee te delen.

Verzamelaanvraag indienen

U moest de verzamelaanvraag 2022 ten laatste op 30 april 2022 om middernacht indienen via het e-loket Landbouw en Visserij ((opent in nieuw venster)). Het indienen (en wijzigen) van de verzamelaanvraag verloopt volledig digitaal. Alle landbouwers vinden hun volledige verzamelaanvraag (of hun historiek) in het e-loket.

U vindt alle informatie over het indienen van de verzamelaanvraag, de verbintenissen en de randvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) op de website van het Departement Landbouw en Visserij.