Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse mobiliteitsvisie 2040

Vlaamse mobiliteitsvisie 2040

Onze samenleving verandert in snel tempo. Klimaat, politiek, economie of een gezondheidscrisis beïnvloeden de manier waarop we ons verplaatsen. De Vlaamse overheid keurde de mobiliteitsvisie richting 2040 definitief goed. Die blik op de toekomst zal dienen als leidraad voor onze mobiliteitsbeslissingen vandaag en de komende 20 jaar.

De Vlaamse Regering heeft op 9 juli 2021 de nieuwe toekomstvisie op de Vlaamse mobiliteit definitief goedgekeurd.

Lees de Vlaamse Mobiliteitsvisie 2040.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Met slim geregeld verkeer en vervoer naar duurzaam verbonden mensen en bedrijven

De betekenis van mobiliteit wordt samengevat in één slagzin: ‘Met slim geregeld verkeer en vervoer naar duurzaam verbonden mensen en bedrijven’. Deze slagzin bevat 3 cruciale aspecten van de toekomstvisie op de mobiliteit in Vlaanderen. De Vlaamse overheid wil dat mobiliteit en onze ruimtelijke organisatie een maximale verbondenheid en bereikbaarheid garanderen op een duurzame en veilige manier, én op maat van alle mensen en bedrijven.

Volgende perspectieven worden daarbij vooropgesteld tegen 2050:

  • geen zware verkeersslachtoffers meer;
  • geen vervoersemissies meer;
  • een vlotte en naadloze mobiliteit;
  • een vermindering van de materiaalvoetafdruk voor mobiliteit met 60%.

Voor reizigers wordt gezorgd voor laagdrempelige en duurzame mobiliteitsoplossingen binnen handbereik. Dat betekent dat iedereen op eigen maat op een heel toegankelijke manier gebruik kan maken van een veilig en gedifferentieerd aanbod van publieke en private mobiliteitsdiensten.

Voor bedrijven wordt ingezet op goederenvervoer op basis van competitieve en duurzame logistieke oplossingen. Bedrijven zijn via logistieke oplossingen veilig, vlot, duurzaam en kostenefficiënt geconnecteerd binnen Vlaanderen en met de economische polen in de rest van de wereld.

Flexibel kader voor alle beleidsniveaus

Mobiliteitsvisie 2040 is een open, inspirerend en adaptief beleidsperspectief voor de toekomst. Het is een ambitieus en flexibel kader om samen met de vervoerregio’s en de lokale besturen de juiste keuzes te maken: Vlaams, op niveau van de vervoerregio’s én lokaal. Deze visietekst houdt rekening met een aantal internationale en Europese langetermijnuitgangspunten zoals het streven naar een koolstofarme en inclusieve samenleving en een slachtoffervrij vervoerssysteem. Tegelijkertijd wordt er ruimte gelaten om te kunnen schakelen in concrete oplossingen en implementatieplannen.

Ontwikkeld via participatief traject

De visietekst is het resultaat van een participatief traject dat in 2019 werd opgestart binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. Daarbij werd samengewerkt met heel wat stakeholders: het middenveld, experten, vervoerregio’s, lokale besturen én burgers. Via een toekomstverkenning werden de maatschappelijke behoeften en mobiliteitsbehoeften in beeld gebracht. Door telkens met een andere bril naar de toekomst te kijken, werden de kansen en uitdagingen geïdentificeerd om een toekomst te kunnen ontwikkelen die robuust is en rekening houdt met een aantal onzekerheden. Die toekomstbeelden werden ook gebruikt in een brede burgerparticipatie waarbij meer dan 3000 burgers meer dan 700 ideeën of reacties hebben gepost. Vervolgens werden opties gedefinieerd die deel uitmaken van een robuuste en gedragen langetermijnvisie op mobiliteit voor Vlaanderen. Vanuit al die inzichten werd een langetermijnvisie vormgegeven die toekomstbestendig is.

Bekijk het promotiefilmpje voor het participatieve traject:

Inhoud is aan het laden

Volgende stappen

Het besluit zal na definitieve goedkeuring in extenso gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Basisbereikbaarheid: de mobiliteitsvisie van vandaag

De toekomstige mobiliteitsvisie gaat hand in hand met basisbereikbaarheid, de huidige visie op openbaar vervoer en combimobiliteit in Vlaanderen. Daarmee wil de Vlaamse overheid belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, optimaal bereikbaar maken voor de reiziger. Basisbereikbaarheid vertrekt niet langer vanuit het mobiliteitsaanbod, maar vanuit de mobiliteitsvraag en kent dus een sterk regionale invulling.

Daarom is Vlaanderen opgesplitst in 15 vervoerregio’s, die op dit moment hun eigen regionale mobiliteitsplannen opmaken. De Vlaamse mobiliteitsvisie dient als kader daarvoor.