Asbest

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Maar wat moet u doen als u toch met asbest in aanraking komt? 

Wonen in een omgeving waar asbest aanwezig is

Asbest is niet altijd met het blote oog te herkennen. Afhankelijk van het soort asbest en de staat van het materiaal, loopt uw gezondheid meer of minder risico. Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in of rond uw woning, dan raadpleegt u best een deskundige.

Wanneer u asbest vindt op openbaar domein, dan meldt u dat aan de milieudienst van de gemeente.

Asbest laten zitten of verwijderen?

In welke gevallen laat u asbest beter zitten en wanneer moet het verwijderd worden? Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen. In een aantal gevallen moet dat gebeuren door een erkende asbestverwijderaar .

Asbest op het werk

Is er asbest aanwezig op de werkplek? Dan moet de werkgever een inventaris maken van het asbesthoudend materiaal op de werkvloer. Daarin moet ook staan hoe dit zal verwijderd worden en hoe de veiligheid van de werknemers gegarandeerd kan worden.

Asbest op school

Elke school, elk centrum voor leerlingenbegeleiding en elk internaat in Vlaanderen kan een beroep doen op subsidies van OVAM om asbest op school systematisch te verwijderen. Op de website van OVAM vindt u meer informatie.

Publicaties

Leidraad handhaving bij asbestincidenten

De leidraad is een hulpmiddel voor de toezichthouders van gemeenten, intergemeentelijke verenigingen en politiezones voor de inrichtingen die overeenkomstig bijlage 1 van titel I van het Vlarem zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 2 en 3, voor de niet-ingedeelde inrichtingen en voor de vrijevelddelicten, bij de handhaving op milieuovertredingen door onzorgvuldig handelen of calamiteiten met