Gedaan met laden. U bevindt zich op: EQAVET

EQAVET

Wat doet EQAVET?

EQAVET (in het Engels)(opent in nieuw venster) staat voor European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and Training of Europees Referentiekader voor Kwaliteitsborging in Beroepsonderwijs en -opleiding. EQAVET biedt een referentiekader om de Europese lidstaten te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun beroepsonderwijs en -opleidingen.

Het kader is gebaseerd op een cyclus van kwaliteitszorg en -verbetering (in het Engels)(opent in nieuw venster) en een selectie van gemeenschappelijke descriptoren en indicatoren (in het Engels)(opent in nieuw venster). Die kunnen naargelang de nationale context zowel op systeemniveau als op het niveau van de opleidingsverstrekkers worden toegepast. EQAVET ondersteunt op die manier de lidstaten en verhoogt het wederzijdse vertrouwen door transparantie tussen de landen te optimaliseren.

EQAVET stelt geen specifieke aanpak of systeem van kwaliteitszorg voorop, maar stelt een toolbox ter beschikking waaruit de gebruiker zelf een keuze kan maken van de descriptoren en indicatoren die hij als meest relevant beschouwt in functie van de noden en vereisten van het eigen kwaliteitszorgsysteem. Het kader kan worden toegepast op de verschillende niveaus van beroepsonderwijs en -opleidingen (secundair onderwijs, graduaatsopleidingen, beroepsopleidingen binnen het volwassenenonderwijs …), op alle leeromgevingen (school en werkplek) en op alle soorten (contactonderwijs, digitaal onderwijs, of een combinatie van beiden) en vormen (formeel, niet-formeel en informeel) van leren.

Kom meer te weten over EQAVET in de powerpoint ‘Europees referentiekader voor kwaliteitsborging binnen beroepsonderwijs en -vorming’(PDF bestand opent in nieuw venster).

Nationaal referentiepunt

Binnen elke lidstaat is een Nationaal Referentiepunt (NRP) voor Kwaliteitszorg aangesteld dat instaat voor het samenbrengen van alle relevante belanghebbenden op nationaal en regionaal niveau. Dat referentiepunt neemt concrete initiatieven om het EQAVET-kader in de lidstaat te implementeren en verder te ontwikkelen. Het neemt daarbij actief deel aan de activiteiten van het Europese netwerk.

Daarnaast staat het NRP in voor:

  • het informeren en mobiliseren van een brede groep belanghebbenden,
  • het ondersteunen van zelf-evaluaties om succes te meten en verbeterpunten op het vlak van kwaliteitszorg te identificeren,
  • het deelnemen aan Europese peer reviews, en
  • het aanleveren van up to date beschrijvingen van het nationaal kwaliteitszorgsysteem.

In Vlaanderen is het Nationaal Referentiepunt ondergebracht binnen de afdeling Kwalificaties en Curriculum van AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen):

AHOVOKS - Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificatie & Studietoelagen
Afdeling Kwalificaties en Curriculum
Koning Albert II-laan 15 bus 132
1210 BRUSSEL
KenC@vlaanderen.be

EQAVET grant 2021 - 2023

AHOVOKS staat als Nationaal Referentiepunt in voor het uitvoeren van een aantal acties die worden ondersteund door een EQAVET grant (2021-2023). In dat kader werd een onderzoeksopdracht uitgevoerd om de kwaliteitszorgsystemen binnen het beroepsonderwijs en -opleidingen in Vlaanderen in kaart te brengen en te analyseren. Daarnaast nam Vlaanderen binnen de grant deel aan een aantal peer reviews van nationale kwaliteitsborgingssystemen binnen Europa. In maart 2023 werd het Vlaamse kwaliteitszorgsysteem binnen het beroepsonderwijs en -opleidingen zelf doorgelicht in een peer review. Een laatste deel van de grant ondersteunt het ontwikkelen van communicatiemateriaal en het inrichten van professionaliseringsinitiatieven voor de verschillende belanghebbenden in het proces van kwaliteitsborging van het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding in Vlaanderen.

EQAVET in Vlaanderen

Er is een aantal kwaliteitszorginstanties binnen beroepsonderwijs en -vorming in Vlaanderen:

Onafhankelijk agentschap binnen het beleidsdomein onderwijs. Verantwoordelijk voor het kwaliteitstoezicht van kwalificerende trajecten van basisonderwijs, (buitengewoon) secundair onderwijs en volwassenenonderwijs.

Onafhankelijke kwaliteitszorginstantie. Verantwoordelijk voor het kwaliteitstoezicht van kwalificerende trajecten van hoger onderwijs.

Onafhankelijke dienst binnen het beleidsdomein werk. Verantwoordelijk voor het kwaliteitstoezicht van kwalificerende trajecten aangeboden door opleidingsverstrekkers (buiten het formele onderwijs).

Toepassing EQAVET in Vlaanderen

In het kader van de grant 2021-2023 werd als onderdeel van de onderzoekopdracht een conformiteitsmodel(Excel bestand opent in nieuw venster) opgesteld. Dat model geeft mee op welke vlakken de huidige kwaliteitsborgingssystemen in Vlaanderen aansluiten bij het EQAVET-kader en op welke vlakken er nog ruimte is voor optimalisatie.

Ontstaan en werking van EQAVET

Het Europees Referentiekader voor Kwaliteitsborging in Beroepsonderwijs en -opleiding werd opgericht in 2009 met de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van een Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding(opent in nieuw venster) (2009/C 155/01).

Het kader werd in 2020 bijgewerkt en geïntegreerd in de Aanbeveling van de Raad van 24 november 2020 inzake beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht(opent in nieuw venster) (2020/C 417/01). Het integrale EQAVET-kader werd als bijlage II bij deze aanbeveling opgenomen.

Het EQAVET-netwerk opereert aan de hand van een meerjarig werkprogramma (in het Engels)(opent in nieuw venster) dat in samenwerking met de Europese Commissie wordt opgesteld. Dat programma omvat de voornaamste activiteiten en thematische prioriteiten voor bespreking en samenwerking op Europees niveau.

Het netwerk ontwikkelt kennis en capaciteitsontwikkeling door intensieve uitwisseling en gemeenschappelijke leeractiviteiten. Die omvatten onder meer leeractiviteiten onder peers (peer learning activities) en wederzijdse evaluaties (peer reviews). Een jaarlijkse EQAVET Netwerkoverleg laat toe om de vooruitgang in kaart te brengen en toekomstige activiteiten te bespreken.