Een voorbeeld: op basis van het aantal leerlingen heeft een school recht op 10 voltijdse leerkrachten. De school kan ervoor kiezen om 10 klassen te maken. Ofwel kan ze 9 klassen vormen, en 1 leerkracht als "taakleerkracht" aanstellen.

Hoe het lestijdenpakket zal verdeeld worden over de verschillende leerlingengroepen wordt vooraf besproken in de verschillende overlegorganen (o.a. schoolraad, pedagogische raad, ...).

Uiteraard mag de veiligheid van de kinderen niet in het gedrang komen door te veel leerlingen in een te kleine ruimte te stoppen. Het aspect veiligheid wordt door de onderwijsinspectie tijdens een schooldoorlichting bekeken.

In het lager onderwijs gebeurt de toekenning van het lestijdenpakket één keer per jaar.

In het kleuteronderwijs kan het lestijdenpakket tijdens het schooljaar wel worden herberekend. Als op één van de zeven instapdata (na elke schoolvakantie en op de eerste schooldag van februari) er minstens twee kleuters bij zijn gekomen t.o.v. de teldag van februari of van oktober, kunnen er extra lestijden worden toegekend.