Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid
 • uitbouw en ter beschikking stellen van sportcentra aan sportfederaties, sportclubs, sportdiensten, topsporters en individuele sportbeoefenaars, onder meer voor de organisatie van trainingen, stages en wedstrijden
 • organisatie van sportkampen en sportklassen in de sportcentra
 • aanbieden en erkennen van sportkaderopleidingen via de Vlaamse Trainersschool
 • internationale uitwisseling van trainers, sportexperts en topsporters
 • voeren en coördineren van de sportpromotie op Vlaams niveau
 • subsidiëring, begeleiding en inspectie van sportfederaties, sportdiensten en andere sportactoren
 • uitvoeren van het Vlaams topsportbeleid
 • uitbouw van een Kenniscentrum Sport
 • adviseren en begeleiden van de uitbouw van sportinfrastructuur in Vlaanderen
 • beleidsgerichte input ter beschikking stellen van de beleidsondersteuning, vanuit de opgebouwde kennis en terreinexpertise

Contactgegevens

Telefoon
02 209 45 11
Adres

Sport Vlaanderen

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Sport Vlaanderen

Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Sport Vlaanderen

Koning Albert II laan 15 bus 273, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Paquay Philippe

Algemeen directeur

Rowe Paul

Communicatieverantwoordelijke

Vanhoecke Tanja

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Mary Sophie

Oprichting

Het Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO) werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (inzonderheid Titel I, hoofdstuk 6). Daarmee werd de sportadministratie uit het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gehaald en werd het een autonome Vlaamse openbare instelling.

Bij decreet van 7 mei 2004 werd BLOSO (in het kader van BBB) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en werd de naam gewijzigd in Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO). Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

Op 6 februari 2015 heeft de Vlaamse Regering de conceptnota voor de oprichting van een Agentschap Sport Vlaanderen goedgekeurd. Alle beleidsondersteunende en -uitvoerende taken i.v.m. het sportbeleid zijn vanaf 1 januari 2016 samengebracht in één Agentschap Sport Vlaanderen. Bij decreet van 4 december 2015 werd BLOSO omgevormd tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen". Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2016.

 • Decreet van 7 mei 2004(opent in nieuw venster) tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid BLOSO (B.S. 07.06.2004)
 • Decreet van 4 december 2015(opent in nieuw venster) tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (B.S. 21.12.2015

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van Sport Vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het agentschapsspecifieke besluit van Sport Vlaanderen vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

De rechtspositieregeling van het personeel van Sport Vlaanderen wordt verder nog geregeld door:

Bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot wijziging van diverse besluiten ingevolge de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen is Sport vlaanderen gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Syndicaal statuut

Sport vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.