Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Regulator voor de Media

Vlaamse Regulator voor de Media

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media in Vlaanderen. De VRM beschermt de belangen van Vlaamse kijkers en luisteraars en ziet toe op de naleving van de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet.

De Algemene Kamer:

 • ziet toe op de naleving van de wettelijke bepalingen en op de bestraffing van overtredingen
 • reikt de zendvergunningen uit, wijzigt ze, schorst ze of trekt ze in
 • kent de vergunningen voor het aanbieden van een etheromroepnetwerk toe, schorst ze of trekt ze in
 • geeft toestemming aan dienstenverdelers om omroepprogramma’s door te geven, of trekt ze in
 • ontvangt kennisgevingen van aanbieders van kabelnetwerken, radiodiensten en televisiediensten
 • bepaalt de relevante markten en de geografische omvang ervan voor producten en diensten in de sector van de elektronische communicatienetwerken, en analyseert die markten om te bepalen of ze daadwerkelijk concurrerend zijn
 • identificeert ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht en legt indien nodig een of meer verplichtingen op
 • brengt de concentratie in de Vlaamse mediasector in kaart
 • ziet toe op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid, en rapporteert daar jaarlijks over aan de Vlaamse Regering
 • voert bijzondere opdrachten uit die de Vlaamse Regering indien nodig aan de Algemene Kamer kan toevertrouwen

De Kamer voor Onpartijdigheid en Bescherming van Minderjarigen doet uitspraak over geschillen die gerezen zijn naar aanleiding van de uitzending van programma’s:

 • die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten
 • die aansporen tot haat op grond van ras, geslacht, godsdienst of nationaliteit
 • of waarin discriminatie tussen verschillende ideologische of filosofische strekkingen voorkomt.

Contactgegevens

Telefoon
02 553 45 04
Fax
02 553 45 06
Adres

Vlaamse Regulator voor de Media

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 21, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaamse Regulator voor de Media

Koning Albert II laan 15 bus 476, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Gedelegeerd bestuurder

Sels Joris

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bitters Kurt

Oprichting

Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) werd opgericht bij decreet van 16 december 2005. Dit decreet is in werking getreden op 10 februari 2006.

Ter info: de VRM is de rechtsopvolger van het Vlaams Commissariaat voor de Media, opgericht bij decreet van 17 december 1997.

 • Decreet van 16 december 2005(opent in nieuw venster) houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator voor de Media en houdende wijziging van sommige bepalingen van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie (B.S. 30.12.2005)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van de Vlaamse Regulator voor de Media valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

De rechtspositieregeling van het personeel van de Vlaamse Regulator voor de Media wordt verder nog geregeld door:

Bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is de VRM gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008(opent in nieuw venster) werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de VRM.

Syndicaal statuut

De Vlaamse Regulator voor de Media is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

Wet van 19 december 1974(opent in nieuw venster) tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S. 24.12.1974)