Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Integratie en Inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van privaat recht

Het Agentschap Integratie en Inburgering draagt bij aan de algemene doelstellingen van het Vlaams integratiebeleid en werkt daarvoor nauw samen met de lokale besturen en met de andere relevante beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid in Vlaanderen en Brussel

Het agentschap vervult de volgende opdrachten:

 • advies en begeleiding geven aan burgers via inburgeringstrajecten en via een trajectmatig vormings- en begeleidingsaanbod, met het oog op evenredige participatie van personen van vreemde herkomst
 • de toegankelijkheid van voorzieningen voor personen van vreemde herkomst verhogen via:
  • taalbeleid en taalpromotie
  • integratiewerk
  • juridische adviesverlening
  • en de dienstverlening sociaal tolken en sociaal vertalen
 • bijdragen tot het maatschappelijk draagvlak voor het samenleven in diversiteit;
 • advies en ondersteuning geven in functie van een inclusief en gecoördineerd integratiebeleid.

De volgende organisaties maken sinds 1 januari 2015 deel uit van het agentschap:

In de steden Antwerpen en Gent zijn er stedelijke agentschappen voor integratie en inburgering:

Zij vervullen dezelfde opdrachten als het Vlaamse agentschap, maar dan op het grondgebied van de eigen stad.

Contactgegevens

Telefoon
02 701 79 00
Fax
02 205 00 60
Adres

Agentschap Integratie en Inburgering

Kanselarijstraat 17A, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Agentschap Integratie en Inburgering

Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Integratie en Inburgering

Koning Albert II laan 15 bus 482, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Algemeen directeur

De Ro Jo

Oprichting

Bij decreet van 7 juni 2013 werd de Vlaamse Regering gemachtigd om een extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht (in de vorm van een private stichting) op te richten en om mee te werken aan de oprichting ervan. Het besluit van de Vlaamse Regering tot (gedeeltelijke) inwerkingtreding van dit decreet werd goedgekeurd op 6 september 2013.

Het Agentschap Integratie en Inburgering werd uiteindelijk opgericht bij notariële akte van 12 december 2013, bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2013, en trad in werking op 16 december 2013.

 • Decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid (inzonderheid Hoofdstuk 6, Afdeling 1)(B.S. 26.07.2013)

Syndicaal statuut

De wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is op de personeelsleden van dit agentschap van toepassing.