Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Justitie en Handhaving

Agentschap Justitie en Handhaving

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid

Contactgegevens

Telefoon
02 553 25 70
Adres

Agentschap Justitie en Handhaving

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Agentschap Justitie en Handhaving

Koning Albert II laan 15 bus 338, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Van den Broeck Bob

Woordvoerder

Wyseur Liesbeth

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

De Wulf Robin

Oprichting

Het Agentschap Justitie en Handhaving (AJH) werd binnen het Vlaams ministerie van Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie als agentschap zonder rechtspersoonlijkheid opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021(opent in nieuw venster) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “Agentschap Justitie en Handhaving”.

Het agentschap ging op 1 januari 2022 van start.

Het agentschap bundelt de krachten van 5 afdelingen:

 • Justitiehuizen
 • Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht
 • Gender gerelateerd geweld
 • Vlaamse handhaving
 • Hulp en dienstverlening aan gedetineerden.

Het agentschap maakt zo komaf met de versnippering van bevoegdheden die er voorheen was. Zorg en aandacht voor slachtoffers en een strikte opvolging van daders staan centraal. Vermijden van straffeloosheid en de veiligheid van alle burgers verhogen is het doel. Bij inbreuken op de Vlaamse regelgeving worden bestuurlijke handhaving en strafrechtelijk beleid complementair ingezet.

De belangrijkste taken van het agentschap zijn:

 • Opdrachten uitvoeren in het kader van een gerechtelijke procedure of ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing;
 • Slachtoffers onthalen, informeren, bijstaan en doorverwijzen;
 • Juridische eerstelijnsbijstand organiseren;
 • Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden;
 • De ketenaanpak intra-familiaal geweld en de Family Justice Centers coördineren;
 • De erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik organiseren;
 • Sector overschrijdende netwerken uitbouwen, installeren, faciliteren en in stand houden op het kruispunt van justitie, politie, welzijn en zorg, en deelnemen aan dergelijke netwerken;
 • De Vlaamse strafrechtelijke prioriteiten vastleggen en ondersteuning bieden bij het gebruik van het injunctierecht;
 • Een beleidsdomeinoverschrijdend juridisch kader voor de bestuurlijke handhaving van de georganiseerde criminaliteit ontwikkelen en implementeren;
 • Het overleg met het College van procureurs-generaal faciliteren, voorbereiden en opvolgen;
 • De gecoördineerde uitwisseling van gegevens met federale inlichtingen-, veiligheids- en politiediensten.

Het agentschap ressorteert onder het hiërarchische gezag van de Vlaamse minister van justitie, die verantwoordelijk is voor de opvolging en het toezicht erop. De minister kan op ieder moment aan het hoofd van het agentschap informatie, rapportering en verantwoording vragen over bepaalde aangelegenheden, zowel op algemeen niveau, als op het niveau van individuele onderwerpen en dossiers.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

De personeelsleden van het Agentschap Justitie en Handhaving vallen onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 .

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van Het Agentschap Justitie en Handhaving onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].