Audit Vlaanderen heeft als opdracht het interne controlesysteem van de Vlaamse administratie en van de lokale besturen te evalueren en aanbevelingen hierover te formuleren.

Bij het evalueren van de interne controle is de focus het beoordelen van:

 • het bereiken van de doelstellingen
 • het naleven van wetgeving en procedures
 • de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie
 • het efficiënt en economisch gebruik van middelen
 • de bescherming van activa
 • het voorkomen van fraude.

Audit Vlaanderen:

 • evalueert de organisatie- en procesbeheersing van
  • de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie (interne controle)
  • de lokale besturen in Vlaanderen (externe controle)
 • voert financiële audits, overeenstemmingsaudits, operationele audits en organisatieaudits uit, en is gemachtigd alle bedrijfsprocessen en activiteiten te onderzoeken
 • formuleert op basis van de eigen bevindingen aanbevelingen om de dienstverlening te verbeteren
 • rapporteert aan de geauditeerde organisatie, de functioneel bevoegde minister, het Auditcomité van de Vlaamse Administratie en het Auditcomité van de lokale besturen over de uitgevoerde auditopdrachten
 • geeft adviezen, sensibiliseert en verleent ondersteuning om de organisatie- en risicobeheersing binnen de Vlaamse administratie en de lokale besturen te optimaliseren
 • rapporteert over de maturiteit van de organisatie- en risicobeheersing aan het Auditcomité van de Vlaamse Administratie en het Auditcomité van de lokale besturen
 • legt verantwoording af aan het Auditcomité van de Vlaamse Administratie en het Auditcomité van de lokale besturen

Audit Vlaanderen kan op eigen initiatief of op vraag van derden ook forensische opdrachten uitvoeren bij de entiteiten waarvoor ze bevoegd is. Op vraag van de minister-president of de Vlaamse Regering kunnen ook forensische opdrachten uitgevoerd worden bij een kabinet van een lid van de Vlaamse Regering.

Algemene contactgegevens

Adres

Audit Vlaanderen

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 (bus 24), 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
02 553 45 45
Openingsuren

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van Audit Vlaanderen contacteren? Stuur dan een e-mail naar DPO.audit@vlaanderen.be.

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Vandersmissen Mark

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Audit Vlaanderen werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013. Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2014.

Ter info: Audit Vlaanderen is de rechtsopvolger van de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA), dat werd opgericht bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 april 2004 en in werking trad op 1 april 2006. Met het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 werden de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) en de externe audit voor lokale besturen namelijk geïntegreerd in een nieuwe auditorganisatie 'Audit Vlaanderen'.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van Audit Vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van dit agentschap onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

Audit Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.