De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zorgt voor de administratieve en inhoudelijke ondersteuning van:

  • het Handhavingscollege (HHC)
  • de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb)
  • en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RVERKB).

De DBRC zorgt voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van de rechtscolleges met het oog op het garanderen van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming binnen een redelijke termijn.

Contactgegevens

Adres

Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 (bus 81), 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Telefoon
02 553 17 75

Contactpersonen

Leidend ambtenaar, Eerste voorzitter, Woordvoerder

Storms Eddy

Woordvoerder-vervanger

Van Acker Filip

Communicatieverantwoordelijke

Clybouw Eddie

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Clybouw Eddie

Oprichting

Met het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het DBRC-decreet(opent in nieuw venster), is de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) opgericht.

Het DBRC-decreet heeft als doelstelling 3 Vlaamse bestuursrechtscolleges, namelijk de Raad voor Vergunningsbetwistingen(opent in nieuw venster), het Handhavingscollege(opent in nieuw venster) en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen(opent in nieuw venster), nauwer te laten samenwerken en richt daartoe de Dienst van de Bestuursrechtscolleges op – als dienst die inhoudelijk en administratief deze rechtscolleges overkoepelt en ondersteunt – om zo te komen tot een efficiënt, daadkrachtig (en tegelijkertijd kostenbesparend) geheel.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges zorgt voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van deze 3 rechtscolleges, met het oog op het garanderen, binnen een redelijke termijn, van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges is als organisatie operationeel sinds 1 november 2014.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges is in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid opgericht als een entiteit sui generis op het niveau van een departement (artikel 17, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie).

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014(opent in nieuw venster) houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, is het personeel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dat van het Milieuhandhavingscollege vanaf 1 november 2014 overgeheveld naar de Dienst van de Bestuursrechtscolleges. Dat is niet gebeurd met eventueel ondersteunend personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006(opent in nieuw venster) houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)

De personeelsleden van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (niet de bestuursrechters, wiens rechtspositie is vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014(opent in nieuw venster) houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges) vallen onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (niet de bestuursrechters) de onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (niet de bestuursrechters) is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.