Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Dienst van de Bestuursrechtscolleges

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) zorgt voor de administratieve en inhoudelijke ondersteuning van:

  • het Handhavingscollege (HHC)
  • de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb)
  • de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (RVERKB)
  • en de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (RSTVB).

De DBRC zorgt voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van de rechtscolleges met het oog op het garanderen van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming binnen een redelijke termijn.

Contactgegevens

Website
www.dbrc.be
Telefoon
02 553 17 75
Adres

Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II laan 15 bus 130, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Leidend ambtenaar, Eerste voorzitter, Woordvoerder

Storms Eddy

Woordvoerder-vervanger

Van Acker Filip

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Goyvaerts Sofie

Oprichting

Met het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het DBRC-decreet(opent in nieuw venster), is de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) opgericht.

Het DBRC-decreet had als doelstelling 3 Vlaamse bestuursrechtscolleges, namelijk de Raad voor Vergunningsbetwistingen(opent in nieuw venster), het Handhavingscollege(opent in nieuw venster) en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen(opent in nieuw venster), nauwer te laten samenwerken en richt daartoe de Dienst van de Bestuursrechtscolleges op – als dienst die inhoudelijk en administratief deze rechtscolleges overkoepelt en ondersteunt – om zo te komen tot een efficiënt, daadkrachtig (en tegelijkertijd kostenbesparend) geheel.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges zorgt voor een flexibele en efficiënte ondersteuning van deze 3 rechtscolleges, met het oog op het garanderen, binnen een redelijke termijn, van een effectieve en kwaliteitsvolle rechtsbescherming.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges is als organisatie operationeel sinds 1 november 2014.

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges is in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid opgericht als een entiteit sui generis op het niveau van een departement (artikel 17, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie).

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014(opent in nieuw venster) houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, is het personeel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en dat van het Milieuhandhavingscollege vanaf 1 november 2014 overgeheveld naar de Dienst van de Bestuursrechtscolleges. Dat is niet gebeurd met eventueel ondersteunend personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

Met het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023(opent in nieuw venster) tot overdracht van de secretarissen van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten wat betreft de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen en de rechtspositieregeling van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, worden in uitvoering van het decreet van 17 maart 2023 tot wijziging van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges:

  • de personeelsleden van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen die werden aangesteld als secretaris bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbetwistingen (hierna: RvStvb) overgedragen naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges (hierna: DBRC);
  • de bepalingen inzake de procedure van de RvStvb geïntegreerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014(opent in nieuw venster) houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (verkort: Procedurebesluit);
  • de rechtspositieregeling van de effectieve en de aanvullende bestuursrechters en de bijzitters van de RvStvb geïntegreerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014(opent in nieuw venster) houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (verkort: besluit Rechtspositieregeling).

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (B.S. 27.03.2006)

De personeelsleden van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (niet de bestuursrechters, wiens rechtspositie is vastgesteld in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014(opent in nieuw venster) houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de Dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges) vallen onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Inzake de pensioenregeling is het personeel van de Dienst van de Bestuursrechtscolleges (niet de bestuursrechters) de onderworpen aan de wettelijke en statutaire regelen die van toepassing zijn op het vast, tijdelijk en hulppersoneel van het Rijk [zie de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (art. 87, §3)].

Syndicaal statuut

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (niet de bestuursrechters) is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.