Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid

Toerisme Vlaanderen wil zich als een strategie- en kennisgedreven overheidsdienst inzetten om de duurzame ontwikkeling van het toerisme en van de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel te bevorderen met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en sociaal welzijn. Toerisme Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen de kans bieden om met vakantie te gaan, ook jongeren, personen met een beperking en kansarmen.

De missie van Toerisme Vlaanderen omvat de volgende vier pijlers:

  • Met gerichte investeringen en ondersteuning het toeristisch aanbod in Vlaanderen aantrekkelijker maken.
  • De bestemming Vlaanderen actief promoten als kwaliteitsvolle toeristische bestemming in het buitenland om meer internationale bezoekers aan te trekken.
  • De volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk maken.
  • De verdere professionalisering van de sector stimuleren om voor de bezoekers een kwaliteitsvol aanbod te verzekeren.

Toerisme Vlaanderen beschikt over verschillende instrumenten om het toeristisch aanbod kwaliteitsvol, toegankelijk en duurzaam te helpen uitbouwen en vernieuwen: subsidies en premies, erkenningen en labels, sensibilisering en informatie.

Contactpersonen

Waarnemend administrateur-generaal

De Wilde Peter

Communicatieverantwoordelijke

Gits Stef

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Vanbeneden Margot

Oprichting

Deze organisatie werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 29 mei 1984 houdende oprichting van een Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme (VCGT). Die openbare instelling werd bij decreet van 22 december 1995 omgevormd tot Toerisme Vlaanderen (TV).

Het decreet van 19 maart 2004 richtte Toerisme Vlaanderen (in het kader van BBB) opnieuw op als een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. Dit decreet is in werking getreden op 29 april 2004.

Decreet van 8 juli 2011 tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen (B.S. 08.08.2011) inwerkinggetreden bij

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 tot inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" (B.S. 29.04.2004)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het agentschap Toerisme Vlaanderen valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 . In afwachting van de vaststelling van een agentschapsspecifiek besluit blijft ook het "besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme en de regeling van de rechtspositie van het personeel" van toepassing voor de onderdelen die niet in strijd zijn met het raamstatuut.

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme en de regeling van de rechtspositie van het personeel (B.S. 21.09.1995) opgeheven wat betreft de onderdelen die in strijd zijn met BVR van 13 januari 2006 (B.S. 27.03.2006)

gewijzigd bij

Bijzonder decreet van 20 juni 2008 houdende vervanging van artikel 10 van het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen (B.S. 12.08.2008)

Bijkomende of specifieke opdrachten

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is Toerisme Vlaanderen gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Syndicaal statuut

Toerisme Vlaanderen is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.