Gedaan met laden. U bevindt zich op: Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Strategische adviesraad
  • is het adviesorgaan van de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement voor het ruimtelijk beleid en het beleid inzake onroerend erfgoed
  • kan over elke aangelegenheid die het ruimtelijk- en onroerenderfgoedbeleid betreft, aanbevelingen formuleren, onderzoek verrichten en advies uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of van het Vlaams Parlement
  • bestaat uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en onafhankelijke deskundigen

Contactgegevens

Telefoon
02 553 64 61
Fax
02 553 83 05
Adres

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Herman Teirlinckgebouw

Havenlaan 88 bus 23, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Koning Albert II laan 15 bus 247, 1210 Brussel, België

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Alboort Julie

Oprichting

De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO) werd opgericht bij decreet van 10 maart 2006. Dit decreet is in werking getreden op 1 juli 2006.

De SARO werd toegewezen aan het beleidsdomein Omgeving bij artikel 29 §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie.

  • Decreet van 10 maart 2006(opent in nieuw venster) houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (B.S. 07.06.2006) inwerkinggetreden bij
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid (B.S. 22.08.2006)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2009(opent in nieuw venster) is de SARO gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 5 december 2011 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de SARO.

Syndicaal statuut

De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.