Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Landmaatschappij

Vlaamse Landmaatschappij

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

De Vlaamse Landmaatschappij:

 • wil de open ruimte leefbaar inrichten tot een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen
 • zoekt, op vraag van en samen met anderen, een kwaliteitsvolle inrichting die past bij de eigenheid van het gebied en die aansluit bij de wensen van de partners en de lokale betrokkenen
 • zet het plattelandsbeleid op de rails en wil het blijven inspireren
 • geeft samen met haar partners het geïntegreerde plattelandsbeleid mee gestalte
 • brengt, als trekker en katalysator van het vernieuwingsproject op het platteland en in dialoog met alle spelers in de regio, haar expertise in en treedt ondersteunend op
 • draagt bij tot het behalen van de milieudoelstellingen van de nitraatrichtlijn door de landbouwers via actieve begeleiding aan te zetten tot een duurzame landbouw en door toe te zien op de correcte naleving van de mestwetgeving
 • stimuleert via beheerovereenkomsten de grondgebruikers tot een duurzaam beheer van de open ruimte en tot bescherming van de bodem
 • creëert via lokale grondenbanken ruilmogelijkheden voor gronden van eigenaars en gebruikers in het kader van projecten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen
 • is verantwoordelijk voor het verwerven, ruilen, beheren en overdragen van onroerende goederen voor overheden van het beleidsdomein Omgeving
 • fungeert als enig loket voor het ontvangen en doorsturen van aanbiedingen en kennisgevingen in het kader van het recht van voorkoop
 • ontvangt en stuurt de aanvragen voor de decretale koopplichten door
 • verleent vergoedingen in het kader van het decreet Grond- en Pandenbeleid.

Organisatiestructuur

Contactgegevens

E-mail
info@vlm.be
Telefoon
02 543 72 00
Fax
02 543 73 99
Adres

Vlaamse Landmaatschappij

Consciencegebouw

Koning Albert II-laan 15, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaamse Landmaatschappij

Koning Albert II laan 15 bus 152, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Waarnemend gedelegeerd bestuurder

De Schutter Bart

Woordvoerder

Van den Bergh Leen

Woordvoerder-vervanger

Adriaens Juul

Woordvoerder-vervanger

Seghers Els

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Biesemans Katleen

Oprichting

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werd aanvankelijk opgericht bij decreet van 21 december 1988 en ging van start op 29 december 1988. Ze nam grotendeels de taken over van de Nationale Landmaatschappij (NLM). Bij decreet van 7 mei 2004 werd de VLM (in het kader van BBB) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is de VLM gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de VLM.

Syndicaal statuut

De Vlaamse Landmaatschappij is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Vlaamse Landmaatschappij valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.