Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Milieumaatschappij

Vlaamse Milieumaatschappij

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bundelt haar taken rond drie thema’s: lucht, water en klimaatadaptatie.

Water

 • kwaliteit van het oppervlakte- en het grondwater controleren
 • overstromingen en watertekorten onder controle houden
 • impact van droogte beperken en klimaatadaptieve oplossingen uitwerken
 • het ecologisch beheer van de grote onbevaarbare waterlopen
 • een regisseursrol voor de hele drinkwater- en afvalwaterketen
 • coördineert het integrale waterbeleid.

Lucht

 • partner om de luchtkwaliteit te verbeteren en luchtverontreiniging aan te pakken
 • meet schadelijke stoffen in de lucht en stuurt indien nodig een waarschuwing uit
 • brengt de verschillende bronnen van luchtverontreiniging in kaart
 • neemt een rol op in de verschillende stappen van het beleidsproces (meten, plannen, actie nemen, evalueren).

Klimaatadaptatie

 • stuurt via haar werking mee op de beleidsontwikkeling en -uitvoering rond klimaatadaptatie, circulair water en droogte.

Contactgegevens

Telefoon
053 72 62 10
Fax
053 71 10 78
Kantooruren
Maandag
8:30 - 17:00
Dinsdag
8:30 - 17:00
Woensdag
8:30 - 17:00
Donderdag
8:30 - 17:00
Vrijdag
8:30 - 16:00
Extra informatie

Wilt u de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van de Vlaamse Milieumaatschappij contacteren? Stuur dan een e-mail naar informatieveiligheid@vmm.be.

Adres

Vlaamse Milieumaatschappij

Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaamse Milieumaatschappij

Koning Albert II laan 15 bus 470, 1210 Brussel, België

Vlaamse Milieumaatschappij

Koning Albert II laan 15 bus 471, 1210 Brussel, België

Vlaamse Milieumaatschappij

Koning Albert II laan 15 bus 472, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

De Potter Bernard

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

De Clercq Lynn

Oprichting

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werd aanvankelijk opgericht als Vlaamse openbare instelling bij decreet van 12 december 1990 betreffende het bestuurlijk beleid (inzonderheid Titel I, hoofdstuk 9) en ging van start op 21 december 1990. Bij decreet van 7 mei 2004 werd de Vlaamse Milieumaatschappij (in het kader van BBB) omgevormd tot een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

 • Decreet van 7 mei 2004(opent in nieuw venster) tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten (B.S. 11.06.2004)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006(opent in nieuw venster) houdende de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen van de afdeling Water van de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en van de cel Hydrologisch Onderzoek van het Instituut voor Natuurbehoud aan het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid de Vlaamse Milieumaatschappij (B.S. 10.01.2007)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van de Vlaamse Milieumaatschappij valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Het agentschapsspecifieke besluit van de VMM, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21 november 2008, vult dit Vlaams personeelsstatuut aan.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is de VMM gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008(opent in nieuw venster) werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van de VMM.

Syndicaal statuut

De Vlaamse Milieumaatschappij is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Vlaamse Milieumaatschappij valt onder het toepassingsgebied van het Sectorcomité XVIII en van het sectoraal akkoord.