• organiseert de openbare psychiatrische zorgverlening voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen door het beheer van bedden en plaatsen en het ontwikkelen en realiseren van activiteiten en diensten in de sector geestelijke gezondheidszorg
  • is verantwoordelijk voor het beheer, de organisatie en de ondersteuning van de internationale uitstraling van de psychiatrische gezinsverpleging, die wordt erkend als een historisch en maatschappelijk waardevol werkmodel
  • organiseert psychiatrische zorgverlening voor specifieke doelgroepen en minderheden als een externe ondersteuning van andere diensten in de sector Welzijn en Volksgezondheid:
    • Dit houdt in dat de Vlaamse regering het OPZ kan inzetten om psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding te organiseren als een externe ondersteuning van problematische plaatsingen en situaties in de sector welzijn.
    • Ook kunnen psychiatrische zorgen verstrekt worden voor doelgroepen waarvoor de federale regelgeving en/of verzekering ontoereikend is en bijgevolg door de private instellingen niet ingevuld kunnen worden (bv. daklozen, asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel in opvangtehuizen en -centra)
  • voert specifieke taken uit en formuleert adviezen in de geestelijke gezondheidszorg in opdracht van de voogdijminister of de Vlaamse regering, waarbij het OPZ fungeert als informatiebron en als expertise- en studiecentrum ten behoeve van de overheid inzake de evolutie van de gezondheidstoestand van de bevolking en het effect van de regelgeving op vlak van financiering, normering en werkingsmiddelen. De overheid kan specifieke vakkennis aanboren en heeft hiermee experten 'in huis' die op projectbasis ingezet of geraadpleegd kunnen worden

Contactgegevens

Adres

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Dr.-Sanodreef 4, 2440 Geel

Routeplanner opent in nieuw venster
Fax
014 58 04 48

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Jans Pieter

Algemeen directeur

Verbiest Hans

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Moons Nele

Oprichting

Het rijkspsychiatrisch ziekenhuis van Geel werd aan de Vlaamse Gemeenschap overgedragen op grond van de bijzondere wet van 8 augustus 1980. Het werd aanvankelijk geïntegreerd in het toenmalige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als openbaar psychiatrisch centrum. Bij decreet van 12 december 1990 (inzonderheid Titel I, Hoofdstuk 4) werd het omgevormd tot een autonome Vlaamse openbare instelling: het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel (OPZ Geel).

Bij decreet van 31 maart 2006 werd het OPZ Geel (in het kader van BBB) omgevormd tot een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap: het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel). Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2007.

  • Decreet van 30 april 2004(opent in nieuw venster) [tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem] (B.S. 28.05.2004)

inwerkinggetreden bij

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van dat decreet (B.S. 18.01.2007)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

  • Decreet van 30 november 1988(opent in nieuw venster) (link naar decreet in Vlaamse Codex) tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 24.12.1988; Err. B.S. 15.02.1989)
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005(opent in nieuw venster) houdende de instellingsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel (B.S. 21.04.2005) opgeheven wat betreft de materies die geregeld worden bij BVR van 13 januari 2006 (B.S. 27.03.2006), doch met toepassing van de artikelen die verplichtingen inhouden in toepassing van de ziekenhuiswetgeving, wat betreft het daarin voorgeschreven advies.

Het personeel van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Daarnaast blijft ook het instellingsspecifieke besluit van OPZ Geel van 4 maart 2005 van kracht, met uitzondering van de artikelen die een materie betreffen die door het raamstatuut geregeld wordt doch met toepassing van de artikelen die verplichtingen inhouden in toepassing van de ziekenhuiswetgeving, wat betreft het daarin voorgeschreven advies.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is OPZ Geel gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van OPZ Geel.

Syndicaal statuut

Het OPZ Geel is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

OPZ Geel valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

OPZ Geel valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.