Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Intern verzelfstandigd agentschap (IVA) met rechtspersoonlijkheid

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):

 • streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap
 • treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning
 • werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan
 • behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen
 • kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan
 • erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen
 • stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams.

 • Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap.
 • De afdeling Financiering en Zorgplanning richt zich naar organisaties en voorzieningen.
 • Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat de persoon met een handicap met zijn vragen dicht bij huis terecht kan.

Contactgegevens

Telefoon
02 249 30 00
Adres

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Zenithgebouw

Koning AlbertII laan 37, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Koning Albert II laan 15 bus 320, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Van Casteren James

Woordvoerder

Van Houdt Liesbeth

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Bosteels Marijke

Oprichting

Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werd opgericht bij decreet van 7 mei 2004. Dit decreet is in werking getreden op 1 april 2006.

Ter info: het VAPH is de rechtsopvolger van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH). Die Vlaamse openbare instelling, opgericht bij decreet van 27 juni 1990, kreeg het merendeel van de bevoegdheden van twee nationale fondsen die na de staatshervorming van 1980 aan de Vlaamse Gemeenschap waren overgedragen: het Rijksfonds voor de Sociale Reclassering van de Mindervaliden en het Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische Hulp aan Gehandicapten (Fonds 81).

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein (B.S. 31.05.2006)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

 • Decreet van 30 november 1988(opent in nieuw venster) (link naar decreet in Vlaamse Codex) tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen (B.S. 24.12.1988; Err. B.S. 15.02.1989)
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2010(opent in nieuw venster) houdende vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en houdende oprichting van een Sociale Dienst voor het personeel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (B.S. 08.04.2010)

Bijkomende of specifieke opdrachten

Binnen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestaan er functies die voorkomen op de lijst van bijkomende of specifieke opdrachten.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 januari 2007(opent in nieuw venster) is het VAPH gemachtigd deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Bij Koninklijk Besluit van 6 maart 2008 werd deze pensioenregeling toepasselijk verklaard op het personeel van het VAPH.

Syndicaal statuut

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

VAPH valt onder het toepassingsgebied van Sectorcomité XVIII.

VAPH valt onder het toepassingsgebied van het Sectoraal Akkoord.