De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën beheert omvangrijke documentatie over patrimonium (zowel roerende als onroerende goederen).

De AAPD bestaat uit vier diensten.

 • Administratie Opmetingen & Waarderingen (het kadaster(opent in nieuw venster)):
  • samenstelling en uitbating databank van de onroerende eigendom van het hele grondgebied
  • inkomen toekennen aan onroerende goederen en een inventaris bijhouden van hun eigenaars
 • Administratie Rechtszekerheid (de hypotheken(opent in nieuw venster) en de registratie(opent in nieuw venster)):
  • het registreren van akten
  • publicatie van onroerende verrichtingen
  • heffing en inning van registratierechten, successierechten en hypotheekrechten (enkel voor het Waalse en Brusselse Gewest), griffierechten, zegelrechten en de met het zegelrecht gelijkgestelde taksen
  • vaste dagtekening geven
 • Administratie Patrimoniumdiensten:
  • de verkoop van onroerende en roerende goederen van de Staat
  • de aankoop en het beheer van onroerende goederen
 • Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling:
  • het verzamelen en uitwisselen van patrimoniuminformatie, zowel roerende als onroerende, van natuurlijke personen en rechtspersonen
  • het verspreiden van die informatie naar de openbare en private instellingen alsook naar de burgers (met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Alle contactgegevens vindt u op de website van de FOD financiën(opent in nieuw venster).

Contactgegevens