Gedaan met laden. U bevindt zich op: Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën beheert omvangrijke documentatie over patrimonium (zowel roerende als onroerende goederen).

De AAPD bestaat uit vier diensten.

 • Administratie Opmetingen & Waarderingen (het kadaster(opent in nieuw venster)):
  • samenstelling en uitbating databank van de onroerende eigendom van het hele grondgebied
  • inkomen toekennen aan onroerende goederen en een inventaris bijhouden van hun eigenaars
 • Administratie Rechtszekerheid (de hypotheken(opent in nieuw venster) en de registratie(opent in nieuw venster)):
  • het registreren van akten
  • publicatie van onroerende verrichtingen
  • heffing en inning van registratierechten, successierechten en hypotheekrechten (enkel voor het Waalse en Brusselse Gewest), griffierechten, zegelrechten en de met het zegelrecht gelijkgestelde taksen
  • vaste dagtekening geven
 • Administratie Patrimoniumdiensten:
  • de verkoop van onroerende en roerende goederen van de Staat
  • de aankoop en het beheer van onroerende goederen
 • Administratie Informatieverzameling & -uitwisseling:
  • het verzamelen en uitwisselen van patrimoniuminformatie, zowel roerende als onroerende, van natuurlijke personen en rechtspersonen
  • het verspreiden van die informatie naar de openbare en private instellingen alsook naar de burgers (met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Alle contactgegevens vindt u op de website van de FOD financiën(opent in nieuw venster).

Contactgegevens