De publicatie beschrijft een beoordelingskader voor de water- en oevervegetatie van het regionaal belangrijk biotoop ‘brakke tot zilte wateren’. Dit kader is sterk geënt op de evaluatie van de staat van instandhouding voor Natura 2000-habitattypen en op het stramien dat is uitgezet voor graslandtypen die in Vlaanderen als regionaal belangrijk worden beschouwd. Omdat de meeste zoutbeïnvloede stilstaande wateren in de regio een sterk verarmde vegetatie vertonen, is voor het bepalen van kwaliteitsindicerende taxa vooral hun autecologische achtergrond in overweging gebracht. De bedekking van ondergedoken vegetatie, robuuste helofyten en overhangende struiken en bomen kunnen als eenvoudige structuurkenmerken gehanteerd worden. De vertegenwoordiging van indicatoren voor verzoeting en eutrofiëring en de aanwezigheid van invasieve exoten vormen het sluitstuk. Voor al deze elementen worden haalbare criteria voor een goede beheertoestand voorgesteld.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Luc Denys
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2019 (9)