Dit is het achtergrondrapport bij de startnota van VARIO over ‘Burgers betrekken bij het wetenschapsen innovatiebeleid’ (VARIO-advies 16). In de startnota worden een aantal scenario’s voorgesteld, onder te verdelen in drie lagen: (1) communiceren, (2) een datalaag waarbij de burger indirect input levert voor het beleid, en (3) een laag van scenario’s waarbij burgers directe beleidsinput geven. VARIO heeft in de startnota de nadruk gelegd op de eerste twee lagen. Voor VARIO kunnen burgers, wat betreft wetenschap en innovatie, slechts in specifieke gevallen input leveren voor het beleid, en dan enkel als expert, (ervarings)deskundige of vanuit een nauwe betrokkenheid bij het onderwerp.
Publicatiedatum
November 2020
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie