Het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) beschikt over een 90-tal gespecialiseerde melkveebedrijven om de energie-efficiëntie te onderzoeken. Voor de periode 2007-2013 worden drie kengetallen berekend: energie per bedrijf, energie per melkkoe en energie per 100 liter melk. Dit laatste kengetal geeft het energiegebruik per eenheid eindproduct weer en is daardoor een goede indicator voor energie-efficiëntie. In de studie is enkel rekening gehouden met het directe energiegebruik. Indirecte energie die nodig is voor de productie van kunstmest, gewasbescherming, krachtvoeders, enz. wordt niet meegenomen.
Publicatiedatum
Oktober 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouwbedrijven