Bodemerosie is één van de belangrijkste bodemdegradatieprocessen in Vlaanderen, naast bodemverdichting en bodemafdichting, het verlies van bodemorganische stof en grondverschuivingen. De bestrijding van bodemerosie vormt de speerpunt van het bodembeschermingsbeleid in Vlaanderen. Het vermijden of beperken van bodemerosie draagt niet alleen bij tot het behoud van waardevolle, vruchtbare teelaarde, maar zorgt ook voor een vertraagde afstroming van water in heuvelrijke gebieden. Tien jaar na de goedkeuring van het eerste ‘Erosiebesluit’ beschikken de meeste erosiegevoelige gemeenten over een goedgekeurd gemeentelijk erosiebestrijdingsplan, waarin knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart worden gebracht. Dit resulteert in het aanleggen van kleinschalige erosiebestrijdingswerken door gemeenten en het afsluiten van beheerovereenkomsten erosiebestrijding tussen landbouwers en de Vlaamse Landmaatschappij.
Publicatiedatum
December 2011
Publicatietype
Brochure
Thema's
Ondergrond en natuurlijke rijkdommen