Het Schelde‐estuarium is een belangrijk overwinteringsgebied voor watervogels. De ruimtelijke en temporele patronen van de soorten zijn goed gekend en worden jaarlijks gerapporteerd in het kader van de lopende monitoring. Er is echter een beperkte kennis over welke habitatkarakteristieken bepalend zijn om een gebied geschikt te maken als foerageergebied. Dit verkennend onderzoek brengt het foerageergedrag van vogels in kaart in relatie tot een selectie van habitatkarakteristieken van slikplaten. Het onderzoek kadert in het project Habitatmapping dat tot doel heeft om ecologisch relevante ecotopen te definiëren.
Publicatiedatum
Oktober 2017
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Gunther Van Ryckegem, Joost Vanoverbeke, Alexander Van Braeckel, Jeroen Speybroeck, Emilie Hermans, Erika Van den Bergh
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2017 (36)