Het Natuurdecreet en haar uitvoeringsbesluiten stipuleren dat historisch permanente graslanden onderhevig zijn aan een verbod op, of vergunningsplichtig zijn voor wijziging van hun vegetatie en kenmerkende fysische eigenschappen (reliëf en kleine landschapselementen) naargelang hun bestemmingsstatus in de ruimtelijke ordening. Om tot een effectieve bescherming van de historisch permanente graslanden te komen, is kennis omtrent hun definitie en actuele ligging noodzakelijk. Met een kaart op (gebruiks)perceelsniveau kan bijgevolg het behoud van de historisch permanente graslanden gehandhaafd worden, alsook de rechtszekerheid bij landbouwuitbating worden gegarandeerd. De publicatie bevat een wetenschappelijk onderbouwde kaart van de historisch permanente graslanden (HPG) in de landbouwstreek ‘Polders’.
Publicatiedatum December 2013
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Steven De Saeger, Gerald Louette, Patrik Oosterlynck, Desiré Paelinckx, Maurice Hoffmann
Reeks INBO.R.2013.896909