In Vlaanderen wonen heel wat mensen permanent op campings of in weekendverblijven. Mede door de lange historiek en de veelheid en diversiteit aan beleidsinitiatieven is de problematiek van het permanent wonen op weekendverblijven en campings veelzijdig. In het verleden was de aandacht doorgaans meer gericht op weekendverblijven dan op campings, maar op het vlak van ruimtelijke ordening is er weinig verschil: in beide gevallen gaat het om een wijziging van de recreatieve functie naar wonen of een strijdigheid met de voorschriften uit het gewestplan of een RUP. De inspiratiegids wil gemeenten tools en goede voorbeelden aanreiken om met deze complexe problematiek om te gaan.
Publicatiedatum
Maart 2022
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Woonbeleid