Gedaan met laden. U bevindt zich op: Integraal plan Boven-Zeeschelde. Veiligheidstoets B- en C-alternatieven. Deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel

Integraal plan Boven-Zeeschelde. Veiligheidstoets B- en C-alternatieven. Deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel

In het kader van project ‘Onderhoud MIKE11 modellen’ werd het 1D numeriek model van de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren geactualiseerd. Na deze actualisatie moest het model opnieuw gekalibreerd worden. De ruwheid van de rivierbedding is gebruikt als kalibratieparameter. De resultaten van de modelberekeningen zijn vergeleken met de gemeten waterpeilen voor drie kalibratieperioden, waaronder één periode met gemiddeld getij en twee stormperioden. Bijkomend is een validatie van de gemodelleerde waterpeilen uitgevoerd voor drie validatieperioden, waaronder één periode met verhoogde bovenafvoer en twee stormperioden. De debieten tijdens de kalibratieperiode met gemiddeld getij langs de Zeeschelde en Rupel zijn vergeleken met de gemeten debieten. De kwaliteit van het gekalibreerde model wordt beschreven aan de hand van RMSE- en bias-waarden van de tijdreeksen van de waterpeilen, hoogwaters en laagwaters, het verschil in M2 amplitude en het vectorieel verschil op basis van de harmonische componenten tussen gesimuleerde en gemeten waterpeilen. De bekomen resultaten worden vergeleken met resultaten van 2D- en 3D-modellen van de Zeeschelde.
Publicatiedatum
Januari 2017
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
L. Coen, P. Vanderkimpen, J. Vanlede, T. Verwaest, F. Mostaert
Reeks
WL Rapporten 14_176_1