Op 9 december 2011 werd het document ‘Mensenrechten en het Vlaams internationaal beleid’ als Mededeling aangenomen door de Vlaamse Regering. Dit document was een eerste expliciete stellingname over de plaats van mensenrechten in het Vlaams (buitenlandse) beleid. Na vijf jaar is het gepast om dit beleidsdocument onder de loep te nemen met de bedoeling om na te gaan op welke manier Vlaanderen de voorbije jaren dit document in de praktijk heeft omgezet. Wat zijn de meest pertinente verwezenlijkingen in de periode 2012-2016? Op welke manier zijn de toen genomen engagementen ter harte genomen? Het rapport belicht een aantal acties, zonder daarbij volledigheid na te streven. Tot slot wordt er kort ingegaan op een aantal concrete toekomstige initiatieven, eventuele nieuwe accenten of bijkomende engagementen voor de periode 2017-2020.

Publicatiedatum December 2016
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Ontwikkelingssamenwerking , Internationale samenwerking