Gedaan met laden. U bevindt zich op: Morfologie Mesoschaal - FSK. Deelrapport 2. Fysieke systeemkenmerken Schelde-estuarium

Morfologie Mesoschaal - FSK. Deelrapport 2. Fysieke systeemkenmerken Schelde-estuarium

De Langetermijnvisie (LTV) voor het Schelde-estuarium stelt in haar streefbeeld 2030 dat de instandhouding van de fysieke systeemkenmerken van het estuarium uitgangspunt van beheer en beleid is. Hierbij wordt het meergeulenstelsel expliciet genoemd voor de Westerschelde. De onderbouwing van het behoud van het meergeulenstelsel vindt haar oorsprong in verschillende functies (veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid, overige functies). In het rapport wordt enerzijds op basis van de bestaande literatuur een oplijsting gemaakt van de verschillende argumenten voor het behoud van het meergeulenstelsen vanuit de verschillende functies en anderzijds worden een aantal stellingen geformuleerd voor verder onderzoek met betrekking tot het behoud van het meergeulenstelden en het verdiepen/verondiepen van de bestaande geulen.
Publicatiedatum
Oktober 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
L. Coen, Y. Plancke, B. De Maerschalck, F. Mostaert
Reeks
WL rapporten 14_024_2