Er bestaat een behoefte aan streekeigen materiaal ter restauratie en conservatie van historische gebouwen opgetrokken in Diestiaan ijzerzandsteen. Omwille van het behoud van de streekgebondenheid wil men zo veel mogelijk authentieke bouwmaterialen gebruiken. De meeste, zoniet alle groeven van ijzerzandsteen zijn echter verdwenen en historische ontginningsplaatsen zijn nauwelijks of niet meer gekend. In het eerste deel van deze studie werd een inventaris gemaakt van alle geologische archiefdata die beschikbaar waren m.b.t. het voorkomen van ijzerzandsteen, meer bepaald de ligging van oude groeven of van ontsluitingen, en dit binnen de verbreidingszone van de Formatie van Diest.

Publicatiedatum Februari 2010
Publicatietype Rapport
Thema's Ondergrond, bodem en natuurlijke rijkdommen
Auteur(s) R. Dreesen, M. De Ceukelaire, R. De Koninck