Nederlands leren en spreken is een essentieel middel tot integratie in de Vlaamse maatschappij. De Vlaamse Regering wil het aanbod Nederlands als tweede taal (NT2) beter afstemmen op de noden, zowel inzake kwaliteit als kwantiteit, zowel voor verplichte inburgeraars als voor wie vrijwillig Nederlands wil leren. Om inburgeraars zo snel als mogelijk te laten deelnemen aan het sociale en economische leven, is er nood aan meer gecombineerde leertrajecten, aan een aanbod tijdens vakanties, weekends en avonden, in functie van de behoeften en de competenties van de NT2-cursist en met voldoende geografische spreiding. Het rapport brengt een accuraat en objectief beeld van de noden van de cursisten en de afstemming van het NT2-aanbod op die noden en kan als basis dienen voor het uitwerken van beleidsmaatregelen in samenspraak tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Vorming en Integratie en Inburgering en het NT2-veld.
Publicatiedatum
Januari 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Inburgering en integratie , Onderwijs - algemeen
Auteur(s)
Team Geletterdheid, Inburgering/Integratie en Anderstaligheid (GIA)
Reeks
GIA-rapporten