De studie bevat vier delen. Het eerste deel bevat de resultaten van 2011. De ruimtelijke en temporele veranderingen in soortenrijkdom en visabundantie wordt concreet toegelicht. Vervolgens worden de resultaten van de visbemonsteringen gebruikt om middels een estuariene index de biotische integriteit te berekenen die toelaat om een waardeoordeel uit te spreken over het Zeeschelde-ecosysteem. Deze index gebruikt dus één van de kwaliteitselementen, opgelegd door de Europese Kaderrichtlijn Water, om te rapporteren over de ecologische kwaliteit van onze waterlichamen. In een derde luik worden de trends in het visbestand, opgetekend voor de periode 1995-2011, besproken. Tot slot gaat de studie dieper in op de resultaten van het vrijwilligersmeetnet voor de periode 2011.
Publicatiedatum September 2012
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Jan Breine, Gerlinde Van Thuyne
Reeks INBO.R.2013.13