Ten behoeve van de invulling van de toekomstige stortstrategie in de Westerschelde is het van groot belang in te kunnen schatten hoe snel en hoeveel de gestorte specie zal getransporteerd worden. Door het Waterbouwkundig Laboratorium werden hiervoor stromings- en sedimenttransportmetingen uitgevoerd nabij de Platen van Ossenisse, in de onmiddellijke omgeving van de verschillende (proef)stortlocaties (SH41, SH51, diepe put van Hansweert). Gedurende 2 dagen (28 en 29 augustus 2018) werd met verschillende directe en indirecte meettechnieken gedurende een volledig getij gemeten langs de westrand en de oostrand van het platencomplex. Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van de meetcampagne, zowel inzake stroming als sedimenttransport. De vergelijking met sedimenttransporten bepaald op basis van de migratie van bodemvormen, leert dat er een groot verschil is tussen beide transporten. Dit is van belang met oog op het inschatten van de dynamiek (zowel grootte van sedimenttransport als afgelegde weg tijdens getijcyclus van getransporteerd sediment) van gestorte specie, die grotendeels als (nabij-)bodemtransport zal optreden en minder als suspensie transport.
Publicatiedatum
November 2019
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
Y. Plancke, D. Meire, F. Mostaert,
Reeks
WL rapporten 00_031_31