Op 22 juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Het is gericht op de organisatie van een vraaggericht vervoerssysteem dat de belangrijke maatschappelijke functies voor alle inwoners bereikbaar maakt. Dit betekent dat lijnen daar rijden waar de vraag heerst. Vlaanderen werd opgedeeld in 15 vervoerregio’s, waaronder de vervoerregio Leuven. Het regionaal mobiliteitsplan van Leuven sluit zich aan bij de doelstellingen van de mobiliteitsvisie Vlaanderen. Daarin wordt een duurzaam mobiliteitsbeleid met een termijnvisie tot 2030 als streefdoel gehanteerd. De visie gaat uit van vier pijlers, namelijk economische ontwikkeling van Vlaanderen, sociale ontwikkeling, ecologische ontwikkeling en ondersteuning van een verbeterde beleidsorganisatie.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken , Duurzame mobiliteit , Openbaar vervoer