Vanuit de sector en de overheid is er vraag naar onafhankelijke informatie over de kostprijs en de rentabiliteit van landbouwproducten. Ruim 24% van de oppervlakte cultuurgrond in Vlaanderen wordt ingenomen door granen voor de korrel waarvan de belangrijkste wintertarwe, korrelmaïs en wintergerst zijn. Dit rapport omvat een rentabiliteits- en kostprijsanalyse voor die teelten. De resultaten worden weergegeven in euro/ha. Daarnaast is een lineaire regressie uitgevoerd met een aantal bedrijfs- en bedrijfsleiderkenmerken als verklaring voor het familiaal arbeidsinkomen per hectare. De analyses zijn uitgevoerd op basis van data uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN is het boekhoudnetwerk dat door de afdeling Monitoring en Studie van het Departement Landbouw en Visserij wordt beheerd.
Publicatiedatum September 2012
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouwbedrijven
Auteur(s) Stijn Jourquin