In het najaar van 2012 werd de tijdelijke commissie Groeien in cultuur opgericht om het beleidsinstrumentarium op het vlak van cultuureducatie in de beleidsvelden cultuur en jeugd te verbeteren. De commissie kreeg de opdracht om de verschillende bestaande beleidsinstrumenten (naast sectorale en transversale decreten ook andere regelgeving en concrete beleidsmaatregelen) te screenen, de bestaande beoordelings- en evaluatiecriteria te vergelijken en concrete voorstellen voor een coherent en geïntegreerd kwaliteitskader met betrekking tot cultuureducatie te formuleren. Het rapport beschrijft de resultaten.

Meer informatie

Publicatiedatum Mei 2014
Publicatietype Rapport
Thema's Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme