Het bekkenspecifieke deel voor het bekken van de Bovenschelde maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde voor de periode 2016-2021. Het stroomgebiedbeheerplan bepaalt de hoofdlijnen van het integraal waterbeleid voor het desbetreffende stroomgebiedsdistrict en bevat maatregelen en acties om de waterkwaliteit te beschermen en te herstellen, om het duurzame gebruik van water op langere termijn te garanderen en om de negatieve impact van overstromingen op mens, milieu, cultureel erfgoed en economie te beperken. Het bekkenspecifieke deel focust op het waterbeleid in het bekken van de Bovenschelde en bevat acties voor de oppervlaktewaterlichamen in het bekken.
Publicatiedatum Februari 2016
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Water