Bij de audit gemeentelijke belastingen en retributies ging Audit Vlaanderen na in welke mate de betrokken gemeentebesturen over de nodige beheersmaatregelen beschikken om de gemeentelijke belastingen en retributies op een efficiënte en integere manier correct en volledig te innen, zodat het risico op verlies aan inkomsten wordt beperkt en een gelijke behandeling van belastingplichtigen wordt gegarandeerd. Audit Vlaanderen onderzocht dit aan de hand van een aantal belastingen en retributies, geselecteerd op basis van hun relatief belang en risico. Concreet kwamen de belasting op leegstand, de belasting op onbebouwde gronden, de belasting op tweede verblijven, de belasting op drijfkracht, de verkoop van huisvuilzakken, de verhuur van lokalen en de afgifte van administratieve documenten aan bod.
Publicatiedatum Februari 2016
Publicatietype Rapport
Thema's Overheidsfinanciën , Lokale besturen , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving