Omdat kennis van het Nederlands de toegangspoort is tot volwaardige deelname aan de samenleving, is in het regeerakkoord de beleidsintentie opgenomen om het aanbod Nederlands als tweede taal (NT2) beter af te stemmen op de noden en behoeften van de anderstalige. Om dit te realiseren komen de middelen voor de organisatie van het NT2-aanbod onder het beheer van de minister bevoegd voor inburgering. Een aanbod met private aanbodverstrekkers moet de hiaten opvullen. De conceptnota schetst het kader voor een slagkrachtig, doelgericht en doelmatig NT2-beleid voor alle anderstaligen die in het kader van een inburgeringstraject, een traject naar werk,… Nederlands leren of vrijwillig Nederlands leren.
Publicatiedatum
Maart 2016
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Inburgering en integratie
Auteur(s)
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 2014-2019