De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2012 de Vlaamse beleidsprioriteiten bekendgemaakt voor de periode 2014-2019. Lokale besturen hebben vanaf 2014 door de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Via sectorale regelgeving draagt Vlaanderen een aantal van de bouwstenen van het integrale beleid van de lokale besturen aan. De lokale besturen kunnen door middel van hun meerjarenplanning op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en daarvoor subsidies krijgen. Door het afschaffen van de sectorale plannen én de integratie ervan in de lokale meerjarenplanning dalen de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen aanzienlijk. De publicatie bevat per sector meer informatie over de Vlaamse beleidsprioriteiten: welke besturen in aanmerking komen; het beschikbare subsidiebedrag; de verdelingscriteria en trekkingsrechten; participatie en wegwijsinformatie rond regelgeving, deelrapportagecodes, de betrokken administraties: websites en contactpunten.
Publicatiedatum Mei 2013
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Lokale besturen , Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving