Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wijziging decreten basisbereikbaarheid en De Lijn. Advies MORA

Wijziging decreten basisbereikbaarheid en De Lijn. Advies MORA

Beleidsadvies
juli 2023
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap VVM De Lijn en het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid en tot intrekking van het decreet van 25 februari 2022 betreffende de Vervoersautoriteit. De MORA - herhaalt in dit advies zijn vraag naar een transparant tijdspad voor betrokkenen en reizigers voor wat betreft de finale implementatie en vormgeving van basisbereikbaarheid; - vraagt om snel te verduidelijken hoe het departement MOW een aantal taken m.b.t. de tactische regie, die oorspronkelijk waren toegewezen aan de vervoersautoriteit, zal opnemen; - adviseert om na te gaan of de voorgestelde wijzigingen aan het oprichtingsdecreet van VVM De Lijn en het decreet basisbereikbaarheid in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving inzake eerlijke mededinging. De MORA vraagt eventuele belangenvermenging tussen de rol van De Lijn als ‘interne operator’ enerzijds en als ‘beheerder van het vervoersysteem’ anderzijds te onderzoeken en de meerwaarde van deze dubbele rol voor reiziger en mobiliteit te verduidelijken. Ook de uitbreiding van de bevoegdheden van De Lijn in het ongeregeld en bijzonder geregeld vervoer vraagt om een grondig onderzoek en transparante communicatie; - herhaalt het belang van een onafhankelijk en neutraal tactisch orgaan met een sterk toezichthoudende en coördinerende rol bij de uitrol van basisbereikbaarheid. De MORA vraagt ook te onderzoeken of een interfederale vervoersautoriteit een interessante piste kan vormen, en tevens een opportuniteit kan bieden om een betere stroomlijning en afstemming tussen de werking van de verschillende openbaarvervoersoperatoren te realiseren.
Publicatiedatum
Juli 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en onderzoek mobiliteit en openbare werken