Wat

De samenwerkingsovereenkomst verbindt het gewest, de gemeente en de beheerder/projectontwikkelaar en richt zich tot de aanleg of herinrichting van een gewestweg om de ontsluitingsinfrastructuur voor een tewerkstelling-, winkel- of dienstenzone te verbeteren. De overeenkomst heeft als doel:

 • de multimodale bereikbaarheid van de zone te verbeteren, rekening houdend met het STOP-beginsel (eerst Stappen dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagen)
 • de bereikbaarheid verbeteren van de zone met verschillende transportmiddelen: te voet, per fiets, openbaar vervoer, individueel gemotoriseerd transport.

Concreet gaat het om werken zoals:

 • de herinrichting van een bestaand kruispunt
 • de inrichting van een nieuw kruispunt
 • de herinrichting van een wegvak in functie van de ontsluiting

Financiering

De beheerder/projectontwikkelaar stelt een cofinancieringsplan op en zorgt voor de prefinanciering. De beheerder/ projectontwikkelaar draagt de kosten van het project, met uitzondering van de kosten die de andere partijen voor hun rekening nemen.

De gemeente betaalt:

 • de ontreinigingskosten;
 • de kosten voor stoepen en straatmeubilair;
 • de kosten van het groen op het gewestdomein binnen de bebouwde kom;
 • de aanleg van of de aanpassing aan DWA-riolering en het percentage van die kosten dat niet ten laste valt van het gewest.

Het gewest betaalt:

 • 60% van de kosten voor herinrichtingswerken van de gewestweg of van het kruispunt van de gewestweg.
 • 40% van de kosten voor een nieuwe aansluiting op de gewestweg.

Meer informatie

Lees hier (PDF bestand opent in nieuw venster)alle informatie over de samenwerkingsovereenkomst.