Gedaan met laden. U bevindt zich op: Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO) Private samenwerkingen

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO)

Via de CBO-oproep stelt Wonen in Vlaanderen ondernemers aan die sociale woningen ontwerpen en realiseren op gronden die ze aan sociale woonactoren zullen verkopen. 

CBO is zekerheid in bouwen

Inhoud is aan het laden

Doel en voordelen

Wat?

U biedt de grond aan, ontwerpt en bouwt de woningen. U verkoopt de woningen samen met de grond aan de woonmaatschappij.

Voordelen?

 • Wonen in Vlaanderen faseert de procedure om de kosten en het risico te beperken.
 • De procedure heeft als doel zoveel mogelijk contracten af te sluiten binnen het beschikbaar budget
 • De eerste selectiefase vraagt een beperkte inzet van tijd en middelen.
 • U hoeft zelf geen eigenaar van de grond te zijn. Deze kan bijvoorbeeld eigendom zijn van een dochteronderneming of een andere onderneming.
 • We werken met maandelijkse vorderingsstaten.

Hoe indienen?

U dient uw kandidaatstelling elektronisch in via e-Procurement. De opdrachtdocumenten vermelden waaraan uw onderneming en de grond die u aanbiedt moet voldoen.

Drie fasen

In fase 1 en fase 2 van de CBO-oproep is Wonen in Vlaanderen de aanbestedende overheid die optreedt als lasthebber van de sociale woonactor. Op het einde van fase 2 eindigt het mandaat van Wonen in Vlaanderen. In fase 3 wordt de sociale woonmaatschappij de aanbestedende overheid en voert zij de onderhandelingen met u, de inschrijver.

CBO-oproepen

Wat verwachten we van u als ondernemer?

 • u biedt de volledig uitgeruste naakte grond aan
 • u stelt het ontwerp- en bouwteam samen en stuurt het aan
 • u maakt het voorontwerp, het uitvoeringsdossier, het bestek en de uitvoeringstekeningen op
 • u maakt een woonproject en een verrichting aan en vraagt de lokale woontoets aan via het projectportaal van Wonen in Vlaanderen, daarna bespreekt u uw project op dit overleg van de gemeente
 • u zorgt voor de vergunningen
 • u realiseert de woningen, deze voldoen aan de normen en richtlijnen. Uitgebreide informatie vindt u in het bestek van de CBO-oproep (zie pagina per oproep).

Als projectontwikkelaar bent u de initiatiefnemer van het CBO-woonproject en vraagt u de lokale woontoets aan bij de gemeente waar het project zich situeert. U doet dat via de toepassing ‘projectportaal(opent in nieuw venster)’. U leest onder ‘Projectportaal praktisch’ hoe u daarmee aan de slag gaat.

Projectportaal praktisch

Via het projectportaal maakt u het CBO-woonproject aan en bespreekt dit op het lokaal woonoverleg van de betrokken gemeente. De gemeente beslist of het voorgestelde woonproject past binnen het gemeentelijk woonbeleid (lokale woontoets) en het bindend sociaal objectief voor sociale huurwoningen (BSO-toets). Vraag best zo snel mogelijk de lokale woontoets aan om de kansen van uw project correct in te kunnen schatten. Alleen met een positief advies van de gemeente kunt u toetreden tot fase 3 van de procedure.

Bovenvermelde stappen verlopen via de toepassing ‘projectportaal’. Lees deze stappen na in de handleiding over het projectportaal voor private initiatiefnemers(PDF bestand opent in nieuw venster) of (her)bekijk de opname van de opleiding(opent in nieuw venster) die Wonen in Vlaanderen hierover gaf.

Hieronder vindt u de belangrijkste stappen samengevat.

 • Stap 1

  Voor uw account bezorgt u Wonen in Vlaanderen op een veilige manier uw rijksregisternummer via dit aanvraagformulier(opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  U maakt een CBO-woonproject aan en vraagt de beleidstoetsen (de lokale woontoets en de BSO-toets) aan. Voor koopwoningen is geen BSO-toets van toepassing.

  Er zijn 3 mogelijke statussen in de projectopvolging:

  • In voorbereiding
  • Beleidstoets aangevraagd
  • Op de projectenlijs
 • Stap 3

  Via ‘Verrichting aanmelden‘ maakt u een nieuwbouwverrichting met bijhorend verrichtingsnummer aan. Dit nummer gebruiken we vanaf dan in alle verdere communicatie.

 • Stap 4

  In de gunningsfase maakt u, of uw ontwerper, de simulatietabel aan voor het voorontwerp. Download de pdf-versie van de definitieve simulatietabel en voeg deze bij de offerte/voorontwerp via e-Tendering.

  Let op: in het projectportaal dient u de simulatietabel pas in na de uiterste indieningsdatum van de offertes voor fase 2 (gunningsfase) van de CBO-procedure.

Specifieke informatie voor sociale woonactoren: instructies/stappen en documenten

Sociale woonactoren vinden op afgeschermde pagina’s nog extra informatie, zoals de stappen tijdens de onderhandelingen die ze als bouwheer moeten ondernemen en de documenten en communicatie-ondersteuning bij de oproep CBO.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van alle (CBO-)oproepen van Wonen in Vlaanderen? Schrijf u in op de nieuwsbrief.

Met algemene vragen over de CBO-oproep, kunt u terecht bij Myriam Aelbrecht via cbo.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Met specifieke vragen over de toepassing kunt u terecht bij de helpdesk via de knop ‘Meld een probleem’ in het Projectportaal.