Sinds 1 januari 2020 moeten alleen de volgende personen voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden:

  • De persoon die zich opgeeft als toekomstig referentiehuurder;
  • De persoon die de sociale huurwoning mee gaat bewonen én met de toekomstige referentiehuurder gehuwd is, of die met hem wettelijk samenwoont, of die zijn feitelijke partner is.

Vanaf het moment dat die personen zijn ingeschreven, worden ze beschouwd als kandidaat-huurder.

Andere gezinsleden zijn bijwoners (zonder woonrecht) en moeten niet voldoen aan de inschrijvings-en toelatingsvoorwaarden.

Inschrijvingsvoorwaarden

Een kandidaat-huurder die zich (mee) wil inschrijven voor een sociale huurwoning, moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Dit zijn:

Actualisatie

Elk oneven jaar actualiseert u normaal gezien uw inschrijvingsregister.

Doordat het centraal inschrijvingsregister (CIR) op 1 oktober 2023 start, besliste de Vlaamse Regering dat er in 2023 een actualisatie via het CIR komt.

Schrapping

De volgende redenen geven aanleiding tot een schrapping uit het inschrijvingsregister:

Splitsen kandidatendossiers

Wanneer kandidaat-huurders onder hetzelfde inschrijvingsnummer zijn ingeschreven, beslissen zich niet langer samen kandidaat te stellen, kan er discussie ontstaan wie het oorspronkelijk inschrijvingsnummer mag behouden en bijgevolg ook de plaats op de wachtlijst.

Doorsturen van een kandidatendossier

Elke sociale verhuurder is verplicht om elke nieuw ingeschreven kandidaat-huurder te informeren over de mogelijkheid van het doorsturen van zijn kandidatendossier naar andere sociale verhuurders die actief zijn in dezelfde en de aangrenzende gemeenten van het werkingsgebied van de sociale verhuurder.

Op deze manier stelt de kandidaat-huurder zich kandidaat voor sociale woningen van verschillende sociale verhuurders, actief in verschillende gemeenten.

U leest meer hierover in onderstaande FAQ.

Taalkennisvereiste als toekomstige huurdersverplichting

Wie huurder wordt vanaf 1 januari 2023 moet twee jaar nadat hij huurder werd (datum inwerkingtreding huurovereenkomst of datum van toetreding) over een basistaalvaardigheid van het Nederlands beschikken. Dit is een huurdersverplichting. Een huurder beschikt over de mondelinge basistaalvaardigheid van het Nederlands als hij het taalkennisniveau A2 heeft.

U gaat bij de inschrijving al na of de kandidaat-huurder voldoet aan de basistaalvaardigheid van het Nederlands (niveau A2) of hiervan vrijgesteld is. Ook kandidaat-huurders die u in het verleden al aftoetste aan de taalkennisvereiste bij de inschrijving (toenmalig niveau A1) zal u opnieuw moeten aftoetsen op het ogenblik van de toewijzing. Alle personen die vanaf 1 januari 2023 huurder worden, zullen moeten voldoen aan het niveau A2.

Opleiding en documenten

Sociale verhuurders kunnen aanmelden op deze website en vinden dan: