Ondanks de stijgende fileproblematiek in Vlaanderen, verloopt het merendeel van het goederenvervoer nog altijd over de weg. De Vlaamse overheid wil inzetten op alternatieven en de verschuiving van de weg naar de binnenvaart en het spoor stimuleren.

Meer inzetten op duurzame vervoersopties verhoogt niet alleen de efficiëntie van het goederenvervoer, het vermindert ook de druk op het wegennet en draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Voorwaarden

Voor wie?

Met deze oproep richt de Vlaamse overheid zich tot privébedrijven en consortia.

Welke projecten komen in aanmerking?

De projectvoorstellen moeten op korte termijn inzetten op één van volgende luiken:

 1. Hubs langs Vlaamse waterwegen voor ladingen die niet in containers vervoerd worden.
  Denk dan aan overslagplaatsen of distributiecentra voor bouwmaterialen en fast moving consumer goods.
 2. Projecten die de efficiëntie van duurzame vervoersmogelijkheden (binnenvaart, spoor) verbeteren.
  Achterliggend doel is om de hinterlandconnectiviteit van en naar de havens te versterken.
 3. Digitaliseringsprojecten die de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke keten verhogen.
  De Vlaamse overheid streeft naar projecten die voordelen kunnen opleveren voor meerdere spelers in de havenwereld.
 4. Geautomatiseerd varen op kleine vaarwegen.
  De Vlaamse overheid wil steun verlenen aan nieuwe technologieën om schepen vanop afstand te besturen. Vlaanderen heeft hierin een voortrekkersrol en wil met dit project onbemand varen verder uitbouwen op bepaalde delen van de Vlaamse binnenwateren.

Meer informatie over de doelstellingen, scope, specifieke voorwaarden en beoordelingscriteria per luik, vindt u in de projectoproep logistiek en havens (PDF bestand opent in nieuw venster).

Minimale voorwaarden

De volledige lijst van minimale voorwaarden vindt u in de projectoproep logistiek en havens. U mag onder meer niet in staat van faillissement verkeren of niet veroordeeld zijn voor criminele feiten.

U voegt bij uw projectvoorstel alle nodige gegevens en documenten toe die bewijzen dat u voldoet aan de minimale voorwaarden. U voegt hiervoor als bijlage ook een verklaring op eer toe.

Ook de specifieke voorwaarden per luik kunt u terugvinden in de projectoproep.

Procedure

U dient uw projectvoorstel uiterlijk 5 juli 2019 om 12.00 uur in. U mailt uw voorstel naar de gewestelijke havencommissaris (jan.blomme@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)) en de afdeling Beleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (glen.deschampheleire@mow.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)).

De projectvoorstellen bevatten minstens de volgende gegevens en documenten:

 • Een gedetailleerd voorstel, dat onder meer bestaat uit een financieel plan, een plan van aanpak met een concreet tijdspad en een uiteenzetting van de wijze waarop ondersteuning wordt verwacht;
 • Een motivatie waaruit de meerwaarde van het projectvoorstel voor de gebruikers (operatoren) blijkt;
 • Een verklaring waaruit blijkt dat u gedurende het huidige en de twee voorgaande belastingjaren al dan niet staatssteun hebt ontvangen in het kader van de de-minimisregeling (opent in nieuw venster). Wanneer u staatssteun hebt ontvangen, vermeldt u wat het steunbedrag was;
 • Een verklaring over enige andere vorm van staatssteun die voor het ingediende project werd ontvangen, met vermelding van de overheid die de steun toekende en het bedrag;
 • Alle inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de minimale voorwaarden en de beoordelingscriteria.

Bedrag

De ondersteuning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar en bedraagt maximaal 200.000 euro per project.

Contact

Vragen over de projectoproep kunnen uiterlijk 4 juli 2019 per mail worden gesteld aan: