Berekening van de huursubsidie

De berekening van de huursubsidie gebeurt volgens de formule: Huursubsidie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage. Hierbij is de referentiehuurprijs gelijk aan 75% van de maximale huurprijs en de eigen bijdrage gelijk aan 1/55e van uw jaarinkomen.

De huursubsidie bedraagt in 2023 maximaal:

 • 177,24 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 29,54 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.
 • 194,96 euro in een aantal gemeenten. Dat bedrag wordt verhoogd met 32,49 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Opgelet:

 • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Om ervoor te zorgen dat het agentschap alle personen ten laste in rekening brengt bezorgt u bij uw aanvraagformulier de volgende attesten:

 • een attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
 • een bewijs co-ouderschap of een verklaring omgangsregeling voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
 • een attest van een erkende handicap.

Aan de hand van deze rekenmodule(Excel bestand) kunt u nagaan of u voldoet aan de inkomensvoorwaarde en de maximumhuurprijs en kunt u uitrekenen hoeveel uw huursubsidie bedraagt.

Het berekende bedrag wordt toegekend voor een jaar, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. Er zijn geen tussentijdse aanpassingen.

Het bedrag van de huursubsidie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum. Als uw recht op de huursubsidie bijvoorbeeld begon te lopen vanaf maart 2022, zal uw huursubsidie vanaf maart 2023 geïndexeerd worden.

Huursubsidies aangevraagd voor 1 mei 2019

Als u al een huursubsidie krijgt die aangevraagd werd vóór 1 mei 2019, geldt een heel andere berekening van het huursubsidiebedrag. Als u meer uitleg wenst bij de berekening van deze bedragen, kunt u contact opnemen met uw dossierbehandelaar.

Op 1 mei 2020 werd de lopende huursubsidie van elke huurder met een aanvraag tussen 1 mei 2014 en 30 april 2019 herberekend. Vanaf dan worden deze huursubsidies op dezelfde manier berekend als hierboven beschreven. Voor huurders met een aanvraag ingediend tussen 1 mei 2007 en 30 april 2014 waarbij een degressieve huursubsidie werd toegekend, geldt hetzelfde. Elke huurder werd schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van de herberekening.

Looptijd van de huursubsidie

Uw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van uw huurcontract, maar nooit meer dan 2 maanden voor de aanvraagdatum van de huursubsidie. Hoewel u dus 9 maanden vanaf de startdatum van uw huurcontract de tijd hebt om een aanvraag in te dienen, wacht u daar best niet te lang mee. Als u bijvoorbeeld een huurcontract hebt dat start op 1 juni 2022 maar pas een aanvraag indient op 14 september 2022, dan ontstaat uw recht op de huursubsidie op 14 juli 2022, niet op 1 juni 2022.

U ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar zolang u aan de voorwaarden voldoet en zolang u op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een SHM, werkzaam in de gemeente waar u woont.

Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een SHM.

Uitbetaling van de huursubsidie

Van zodra u het bericht ontvangen hebt dat uw aanvraag is goedgekeurd, volgt de eerste uitbetaling binnen de 4 maanden. Bij deze eerste betaling zullen alle maanden huursubsidie waar u al recht op had, in één keer worden uitbetaald.

Het bedrag wordt maandelijks uitbetaald tijdens de laatste week van de maand, zolang u recht hebt op de huursubsidie.

Belangrijk: als u huurt bij een sociaal verhuurkantoor, betaalt Wonen-Vlaanderen de huursubsidie altijd rechtstreeks op de rekening van dit sociaal verhuurkantoor uit. Het sociaal verhuurkantoor zal dit bedrag vervolgens in mindering brengen van uw huurprijs. Als u bij een OCMW voorschotten hebt ontvangen op de huursubsidie, kan het zijn dat Wonen-Vlaanderen uw huursubsidie eerst op de rekening van het OCMW moet overschrijven.

Installatiepremie

Bovenop de huursubsidie krijgt u bij uw verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal uw maandelijkse huursubsidie.

Uitzondering: u kunt geen extra installatiepremie meer krijgen:

 • als u als dakloze of thuisloze al een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van uw nieuwe woning
 • als u een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor en u uw aanvraag meer dan 9 maanden na de startdatum van uw huurcontract indient
 • als u ooit al een installatiepremie hebt ontvangen van Wonen in Vlaanderen.

Jaarlijkse controle en herberekening

Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is, volgt een herberekening van de huursubsidie. Als u na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde, wordt de huursubsidie opgeschort.

Wonen in Vlaanderen voert de inkomenscontroles automatisch uit. Zolang u recht hebt op de huursubsidie, blijft de betaling verder verlopen. Het herberekende bedrag wordt toegekend voor de volgende 12 maanden, voor zover u intussen aan alle verdere voorwaarden blijft voldoen. U ontvangt per brief de beslissing met het nieuwe huursubsidiebedrag.

  Uw aanvraag wordt ook jaarlijks gecontroleerd

  • als uw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoge huurprijs
  • als uw aanvraag geweigerd is vanwege een te hoog inkomen
  • als de berekening negatief is.

  Voldoet u opnieuw aan de voorwaarden en is de berekening positief? Dan wordt de uitbetaling (her)opgestart.

  Veelgestelde vragen