Gedaan met laden. U bevindt zich op: Charter Politiek-Ambtelijke Samenwerking

Charter Politiek-Ambtelijke Samenwerking

Tussen de minister-president en vice-minister-presidenten van de toenmalige Vlaamse Regering Peeters II enerzijds, en vertegenwoordigers van het college van ambtenaren-generaal anderzijds, werd op 9 december 2009 een akkoord bereikt over het 'Charter Politiek-Ambtelijke Samenwerking'.

Het Charter bevat afspraken over:

 • bevoegdheden en verantwoordelijkheden
 • samenwerking
 • en wederzijdse afstemming.

Ook kent het Charter aan de administratie een aantal taken toe die in het verleden door de kabinetten werden uitgevoerd.

Deze afspraken tussen regering en administratie moeten enerzijds mee zorgen voor een goede wederzijdse afstemming over de wijze waarop politieke prioriteiten in effectief beleid worden omgezet. Anderzijds zijn ze nodig voor een goed functionerende overheid die slagkrachtig, zuinig, integer en duurzaam werkt ten dienste van burgers en ondernemingen.

Concreet bevat het Charter de volgende afspraken:

 • De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van ministers, kabinetten en administratie worden duidelijk vastgelegd.
 • De kabinetten richten zich op de politieke afweging van beleid.
 • De administratie zorgt voor de ondersteuning en uitvoering van beleid.
 • De minister heeft de volledige beslissingsbevoegdheid na de beleidsvoorbereiding door de administratie:
 • Het goed verloop van dit proces wordt gestuurd door voldoende overleg, goede beheersovereenkomsten en managementovereenkomsten.
 • De administratie wordt ook inhoudelijk betrokken bij de interkabinettenwerkgroepen.
 • De administratie is verantwoordelijk voor een nauwe samenwerking van departementen en agentschappen en zorgt voor een geïntegreerde aanpak tussen de beleidssectoren.
 • De managers sturen hun entiteit en leggen daarover verantwoording af aan de minister.
 • Sleutelfactoren zijn autonomie, performantie en efficiëntie.
 • De politiek en administratie overleggen in de beleidsraad over de uitvoering van beleid.
 • De samenwerking tussen politiek en administratie moet transparant zijn - beide informeren elkaar waar nodig over de voortgang van dossiers.

Ten slotte zijn er concrete afspraken over advies en overleg, communicatiebeleid, deontologische regels, omgangsvormen, levertijden van diensten en adviezen, beantwoording van parlementaire vragen, archief bij de Vlaamse administratie, .... Iedere minister kan in overleg met zijn leidend ambtenaren dergelijke afspraken verder concretiseren.

U kunt het charter hier downloaden in pdf.(PDF bestand opent in nieuw venster)